Tyck till
Talande webbLyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsynsansvar över den sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en i hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som skall finnas i varje kommun. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån lagstiftningen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter:

  • Utövar tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen. 
  • Utfärdar, aktualiserar och förnyar riktlinjer för hur vården/omsorgen ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Ansvarar för att omvårdnadsjournaler förs enligt lagen. 
  • Ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande. 
  • Utfärdar rutiner för avvikelsehantering samt utreder de avvikelser som sker i verksamheterna och anmäler allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
  • Utför uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheterna.
  • Fungerar som ett stöd för personalen i vårdverksamheterna

Riktlinjer

Nedan listas de dokument som utgör riktlinjerna för MAS arbete.


Senast publicerad: 2019-10-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information