Köp- och kundvillkor

Här hittar du de köpvillkor som gäller när du köper tjänster och produkter hos oss via webben.

Villkor

Försäljning av kurser, biljetter och relaterade produkter från denna sida görs av

Gustavsbergsbadet AB
Org.nr: 556519-0963
Box 101
134 22 Gustavsberg
Kontakt: gustavsbergsbadet@varmdo.se

Dessa villkor uppdaterades 21 september 2021 och gäller för alla köp som genomförs från och med detta datum.

Personligt bruk

Kurs- och entrébiljetter (nedan ”biljetter”) får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Gustavsbergsbadet. Om bokningen har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantal ej överskridas.

Mina bokningar

Det är upp till dig som kund att kontrollera att din bokning stämmer (rätt e-postadress, rätt dag, rätt tid och så vidare) och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan bokningen startar. Vi skickar bokningsbekräftelse/kvitto med e-post. När du genomför ett köp accepterar du våra trivsel- och hygienregler som finns angivna på vår hemsida. Gustavsbergsbadet ansvarar inte för eventuella felaktigt angivna uppgifter från kund. Samtliga personuppgifter du lämnar för att genomföra ett köp behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och i enlighet med Gustavsbergsbadets dataskyddspolicy.

Förlust av biljett

Förlorad biljett ersätts ej. Biljetten levereras elektroniskt till den e-postadress du angivit i bokningen. Observera att varje entrébiljett endast går att använda en gång. Kursbiljetter går att använda så många gånger som tillfällen anges i bokningen och senast fram till och med sista kurstillfället. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Gustavsbergsbadet förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om du som biljettköpare inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Gustavsbergsbadets villkor vid biljettköp. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller köper biljetter för kommersiellt bruk.

Ångerrätt

För alla köp via Gustavsbergsbadets hemsida följer Gustavsbergsbadet AB lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) som innebär att köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte har använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att kunden inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller varan och erhålla full återbetalning av inbetalt belopp.

Då våra biljetter faller utanför ångerrätten tillämpar Gustavsbergsbadet särskilda villkor med regeln att ångerrätten får tillämpas senast 48 timmar innan starttid på din bokade biljett men inom 14 dagar från det att bokningen slutförts för att genomföra en full återbetalning till kund. Vid avbokning som sker utanför dessa villkor erhålls ingen återbetalning.

För biljetter avsedda till inträde av äventyrsbad och relaxavdelning får ångerrätten tillämpas senast 24 timmar innan starttid på bokad biljett. Vid avbokning som sker utanför dessa villkor erhålls ingen återbetalning.

I de fall Gustavsbergsbadet ställer in en hel kurs sker full återbetalning till kund om inte kunden har möjlighet att byta till en annan kurs.

För köp av varor och tjänster som sker “över disk” direkt på Gustavsbergsbadet gäller inte distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.

Avbokning sker via gustavsbergsbadet@varmdo.se

Särskilda villkor vid sjukdom och olycksfall

Missat lektionstillfälle ersätts ej.

Vid längre sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för kunden att genomföra en bokad tjänst kan Gustavsbergsbadet frångå ovan angivna villkor för avbokning och återbetalning. Sjukdomen/olycksfallet ska styrkas med läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten. Vid avbokning och återbetalning erhåller vi en administrativ avgift på 200 kronor.

Force majeure

Vid Force Majeure ansvarar varken du som kund eller Gustavsbergsbadet AB för brister i fullgörande av avtalet. Force Majeure kan vara en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Gustavsbergsbadet AB. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Autogiro

Autogiroavtalet gäller för en period av minst 12 månadsbetalningar från inköpsdatum (bindningstid). Efter 12 månader vid uppsägning fram till och med den 16:e sker ingen dragning samma månad och ditt kort är giltigt månaden ut. Vid uppsägning efter den 16:e sker sista dragningen från ditt konto senare samma månad och du får träna nästkommande månad ut.

Prisjustering

De första 12 månaderna är betalaren skyddad mot eventuella prishöjningar.
Prisjustering kan ske vid årsskifte. Vid eventuell prisändring av månatlig dragning uppdateras samtliga befintliga årskort på autogiro till det nya priset. Prisändring av årskort på autogiro meddelas på Gustavsbergsbadets hemsida samt upplyses om i telefon och över disk.

Minimiålder vid betalning via autogiro

Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Gustavsbergsbadet är 18 år. För person som inte fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

Autogiromedgivande

Jag (betalaren), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av betalningsmottagare Gustavsbergsbadet, för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. För ytterligare information avseende behandling av personuppgifter hänvisas till gällande personuppgiftspolicy, som finns i Gustavsbergsbadets dataskyddspolicy. , 271.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Gustavsbergsbadet förbehåller sig då rätten att skicka faktura. Beskrivning av medgivande till betalning via autogiro: Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (till exempel bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.

Uttag belastar betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag:
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning:
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte i de fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot:
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen, det vill säga den 27:e varje månad. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande två bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder):
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse:
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro:
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren om detta. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Justering av kommersiella villkor

Gustavsbergsbadet förbehåller sig rätten att justera dessa allmänna villkor.