Till kommunens startsida
Gustavsbergs gymnasiums logotyp
Talande webbLyssna
videokamera

Säkerhet

Trygghetskameror på Gustavsbergs gymnasium

Kamerorna är en del av Gustavsbergs gymnasiums arbete med att skapa en trygg skola. Kamerorna ingår i det förebyggande arbetet för trygghet på skolan. I intresseavvägningen har elevernas trygghet vägts mot den personliga integriteten. Trygghet har bedömts viktigare än personliga integriteten, efter de anlagda bränder som skedde på skolan januari 2020.Trygghetskamerorna är ej tillståndspliktiga enligt kamerabevakningslagen 2018:1200 7§, då de enbart finns på platser dit allmänheten inte har tillgång.


Om du anser att Gustavsbergs gymnasium bryter mot gällande lagstiftning, regler eller avtal kan klagomål lämnas till Datainspektionen.


Material som spelas in kan användas till att reda ut incidenter (trygghet, skadegörelse eller andra brott) på skolan.


Inspelat material sparas i 14 dagar och raderas därefter automatiskt. Lagring sker på server i Värmdö kommuns nätverk.


Endast rektor/biträdande rektor har tillgång till materialet vid behov när någon incident har skett på skolan.


Att ta fram material kan delegeras till annan anställd i Värmdö kommun.

Material som spelas in får endast användas efter beslut från rektor.

Material som spelas in kan bifogas ev polisanmälningar som skolan gör.


Material lämnas på begäran över till polis och andra myndigheter efter att rektor fattat beslut om detta.


Material som spelas in får inte användas till några andra syften än ovanstående.Värmdö kommuns dataskyddsombud nås via


Värmdö kommun

Dataskyddsombud

134 81 Gustavsberg

dataskyddsombud@varmdo.se

08-570 470 00

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: