Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 juni 2019

Framgångsrikt samarbete med KTH

Testbäddar, projekt för att lösa vattenbrist på skärgårdsöar och VA-lösningar. Det är några av de projekt och aktiviteter som Värmdö kommun och KTH genomfört under det senaste året.

Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inledde under 2018 ett samarbete kring utbildning, forskning och innovation. Inriktningen är hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar samt teknik och ekologi i marin miljö.

Målet är att genom forskning och utveckling stärka kompetenser, processer och testarenor för att säkerställa tillgång till hållbara dricksvatten- och avloppssystem, bevara och nyttja havet och de marina biologiska resurserna på ett hållbart sätt. Samarbetet ska också främja och bidra till en hållbar skärgårdsutveckling i Värmdö kommun och dess omgivning.

Vad har hänt sen starten?

Under det första året har en mängd aktiviteter tagit form och genomförts. Fyra nya samarbetsprojekt har planerats och beviljats extern finansiering.

Circular Water Challenge

Regionalt samarbetsprojekt som syftar till att lösa problem med vattenbrist på öar, där bland annat Möja och Sandön ingår. Finansiering från bland annat SLL och Nordiska Skärgårdssamarbetet, totalt cirka 1.2 Mkr.

Enskilt dricksvatten i Stockholms län

Samverkan med Österåkers kommun med fokus på kompetensutveckling kring enskilda dricksvattentäkter. Delfinansiering från SLL, cirka 280 tkr.

SEQWENS
Forskningsprojekt med fokus på decentraliserade VVS-lösningar där Värmdö ingår som referensgrupp och som fallstudie. Finansiering från FORMAS, 9 Mkr

Testbädd Värmdö Skärgård
Ett förberedelseprojekt som syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön. Finansierat av VINNOVA, 500 tkr

Lokal måluppfyllelse

Samarbetet har även medfört att KTH under hösten lade en masterkurs med fokus på planering och hållbar utveckling till Värmdö och att fyra examensarbeten genomförts som ett resultat av samarbetet. Dessutom har KTH-forskare förlagt forskning inom vattenhushållning och testverksamhet kring avsaltning till kommunen.

Huvudinriktningen i projektet kopplas initialt mot Värmdös miljömål ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning”. Över tid kan ytterligare lokala miljömål bli aktualiserade i samarbetet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument