Talande webbLyssna

Marklov

Ska du förändra mark kan det krävas marklov.

Inom detaljplanelagt område

Marklov behövs för schaktning eller fyllning när höjdläget på detaljplanerad mark avsevärt förändras. Normalt ligger gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga vid plus/minus 0,5 meter.

Utanför detaljplanelagt område

För markarbeten utanför detaljplanerat område behövs generellt inget marklov. För större markåtgärder bör fastighetsägare kontrollera med bygg- och miljöavdelningen innan åtgärd påbörjas.

Trädfällning inom detaljplan

I en detaljplan finns i de flesta fall ingen reglering av trädfällning, men i vissa detaljplaner krävs marklov för trädfällning om trädet har en viss diameter.

Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd eller grupper av träd, exempelvis en allé eller gamla, grova träd med höga natur- eller kulturhistoriska värden.

Läs mer om trädfällning

Sprängning

Ska du utföra sprängningsarbeten krävs särskilt tillstånd från polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marklov kan krävas vid sprängning inom detaljplanelagt område om höjdläget på marken ändras plus/minus 0,5 meter.

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Läs mer om strandskyddet

Ansökan om marklov

Det är möjligt att ansöka om marklov via blankett eller e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande handlingar lämnas in vid en ansökan:

  • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
  • Markplaneringsritningar - redovisa nya plushöjder.
  • Fasadritning i skala 1:100 på tänkt markåtgärd. Ange mått för markåtgärder.
  • Fotografier med markering på de träd som avses fällas (vid trädfällning).
  • Fullmakt (vid ombud).
  • Förslag till kontrollplan

Blanketter

Blankett för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, anmälan

Bygglov - begrepp och förklaringar

Bygglovshandlingar, checklista

Länkar

Bygglovsguide Värmdö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov, Boverkets broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

För handläggning av ansökan om marklov tas en avgift ut enligt fastställd taxa.
Värmdö kommuns taxor och avgifter

Senast publicerad: 2019-10-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation