Talande webbLyssna

Vad är en vattendom?

2006 fick Värmdö kommun en vattendom för uttag av vatten på Sandön. Den säger att maxuttaget är 90 000 kubikmeter per år.

För att ta upp grundvatten i större mängd krävs tillstånd av miljödomstolen, det är reglerat i Miljöbalken. För att få ett sådant tillstånd måste man visa att de uttag man tänkt göra inte medför någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Värmdö kommun ansökte hos Stockholms tingsrätt och fick 2006 vattendom för uttag av grundvatten om högst 500 kubikmeter/dygn och högst 90 000m3/år.

En hållbar grundvattenbalans

Värmdö kommun beställde först en utredning av Sveriges geologiska undersökning (SGU). SGU har har beräknat och använt sig av värden från de provpumpningar som är utförda för att göra en bedömning om hur mycket vatten man kan ta upp ur de två täkterna på Sandön och fortfarande ha en långsiktigt hållbar grundvattenbalans på ön. Det är därifrån mängderna 500 kubikmeter/dygn och 90 000 kubikmeter/per år kommer.

Bra tillgång och god kvalitet

Värmdö kommun har vattendom att uppfordra grundvatten ur 11 brunnar, vilka är placerade i två grundvattenmagasin på ön, alla nio brunnarna avvänds inte samtidigt men båda grundvattenmagasinen nyttjas. Det finns fler magasin på ön som eventuellt skulle kunna utnyttjas som råvattentäkter, men de stora magasinen nyttjas redan. För att undersöka om det är möjligt krävs provpumpningar under en tid, att täkterna ger tillräckligt bra och av god kvalitet, vattendom och teknisk utbyggnad. Idag finns enbart ovan nämnda vattendom och möjlighet till grundvattenuttag.

Vilka risker finns det?

Om uttaget är för stort kan det uppstå saltvatteninträngning. Normalt ligger grundvattenytan över havsnivån, vilket hindrar det salta havsvattnet från att tränga in i magasinen. Men om uttagen blir stora så sjunker grundvattenytan och man kan få saltvatteninträngning.

Illustrationen visar hur saltvattnet tränger in.

Risk och konsekvensanalys

Värmdö kommun har tagit fram en risk och konsekvensutredning över uttag på Sandön. Den finns här. I utredningen finns det en märkbar påverkan av vattenkvaliteten i form av höga kloridhalter när uttagsvolymen är som störst under sommarmånaderna. Att kloridhalten ökar vid större uttag är ett tecken på att uttagsvolymen är större än vad magasinet klarar. Fortsätter uttagen kommer även kloridhalten att öka.

Hur kan ett förbud påverka vattentillgången? Läs mer här

Vill du veta mer? Läs mer på sgu.se – Sveriges geologiska undersökning

 

Senast publicerad: 2019-10-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation