Talande webbLyssna

Medborgardialog vägval Hemmesta

Illustration till strukturplan

Här kan du ta del av information rörande medborgardialogen om Vägval Hemmesta.

Vad händer nu?

Beslut kommer att fattas av kommunstyrelsens planutskott gällande fortsatt process. Detaljplanearbetet för Hemmesta centrum är fortfarande pågående och omfattas inte inom projektet för Vägval Hemmesta.

Sammanställning av synpunkter från dialog två (pdf)

ÅVS för väg 274 och väg 222 under 2018

Kommunen har fått ett positivt besked att Trafikverket tillsammans med kommunen kommer påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 och väg 222 under 2018. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder för vägsträckorna.

Flexibel skolstart

Det är även beslutat att under hösten 2018 och våren 2019 införa flexibel skolstart på prov för de elever som går i Hemmestaskolan. Eleverna kommer därmed börja en halvtimme senare om dagarna. Förhoppningarna kring detta initiativ är att morgontrafiken på Skärgårdsvägen kommer att lättas upp.

Avverkning av skog längs motionsspår

Som effekt av den avverkning av skog som skedde under hösten har ett fåtal av de träd vilka står kvar i Storskogen blåst ner på elljusspåren. Kommunen har i dialog med fastighetsägarna fått tillåtelse att ta ner ett antal träd.

Detta gäller främst två platser, dels vid kalhygget för att inte belysningen ska gå sönder när/om träden faller när det blåser, märkt med 1 på kartan. Kommunen fäller enbart de träd som står inom fall-risk-avstånd. Kryssen på kartan nedan markerar inte träd, utan var längs med leden träd i riskzon finns, det rör sig om cirka 7 träd.

Utöver detta vill kommunen glesa ur cirka 1 meter in åt båda hållen för att öka sikten och därmed göra spåret tryggare, det rör sig främst om förväxt slyskog. Märkt med 2 på kartan. Detta kommer att underlätta för att få ner mer snö på marken så att det går att dra skidspår på vintern.

 

 

Dialogtillfälle ett

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes var om en parallell väg är nödvändig för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten ur ett långsiktigt perspektiv.

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Dessa yttranden har sammanställts och finns tillgängliga i dokumentet ”Medborgardialog Vägval Hemmesta sammanställning av inkomna synpunkter”.

Dialogtillfälle två

Den 18 och 19 oktober bjöd Värmdö kommun in till den andra medborgardialogen gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under denna dialog presenterades syftet med dialogerna samt en generell överblick av utvecklingen i kommunen. Fokus under dialogtillfälle två låg på de två arkitektkontoren vilka under hösten 2017 arbetat fram förslag på långsiktiga strukturplaner för Hemmesta.

Under dialogen gavs möjlighet att träffa tjänstemän och arkitekter för att ställa frågor och diskutera de olika strukturplaneförslagen, målbilden och den framtida utvecklingen i Hemmesta.

Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att fastlägga om fortsatt samhällsutveckling i Hemmesta och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt är den enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Ett stort antal medborgare tog sig tid att komma till medborgardialogen. Totalt inkom cirka 40 yttranden vid medborgardialogen och drygt 400 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Alla inkomna synpunkter sammanställs och kommer publiceras på kommunens hemsida.

Alla inkomna synpunkter har sammanställts och finns tillgängligt i dokumenten nedan.

Ta del av materialet från medborgardialogerna

Dialogen 10 och 11 maj 2017

Dialogen 18 och 19 oktober 2017

Personer diskuterar i grupper framför en utställning.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Detaljplanearbetet för Hemmesta centrum är fortfarande pågående och omfattas inte inom projektet för Vägval Hemmesta

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2019-06-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument