Talande webbLyssna

Barn och unga

Inom mätområdet barn och unga avser flertalet nyckeltal kommunens utbildningsverksamhet, men det ingår även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur- och fritid samt barn och unga i behov av stöd och omsorg. Nyckeltalen utgörs av kommunens egeninrapporterade uppgifter samt uppgifter från Skolverket och SCB.

Värmdö kommun har goda resultat gällande elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik för kommunala skolor. Däremot har kommunen ett sämre resultat för elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i kommunala skolor. Båda dessa nyckeltal har försämrats något jämfört med föregående år.

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år medan andelen gymnasieelever med examen inom fyra år är till stor del oförändrat.

Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de är nöjda med sin skola som sin helhet har ökat med 1,7 procentenheter jämfört med föregående mätning 2016. Däremot har andelen elever i årskurs 9 som uppger att de känner sig trygga i skolan minskat med 5,1 procentenheter. Denna trend följer de övrigt deltagande kommunerna.

Sämst resultat i mätningen för 2018 hade kommunen för andelen barn som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum.

Se resultat inom mätområdet Barn och unga

Senast publicerad: 2019-04-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument