Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen 
9 oktober 2019

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Intresse för Gustavsbergs utveckling

Sisyfosgruppen har köpt Hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg, HPF. Olle Larsson, vd på Sisyfos, och Oscar Juhlin, som kommer leda fabriken framöver, presenterade sina visioner för ett levande Gustavsberg för kommunstyrelsens ledamöter. Sisyfosgruppen har som en av flera aktörer visat intresse för att köpa och i samarbete med kommunen utveckla den gamla hushållsporslinsfabriken där Hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg, HPF är etablerat samt där det planerade kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken är tänkt att inrymmas.

Försäljning av fastigheter

Kommundirektören har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:468, den gamla hushållsporslinsfabriken som idag inrymmer Gustavsbergs Porslinsfabrik. I uppdraget ingår att en del av fastigheten vid en försäljning ska gå att hyra tillbaka till rimligt pris över en lång tid, att riksintresset för kultur ska värnas och att det ska ske genom en öppen försäljningsprocess till marknadspris.

En försäljning skulle innebära att fastigheten kan utvecklas som en del i ett levande besöksområde, exempelvis gällande de planer som finns för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken.

Godkänd överlåtelse av Villa Strandvik

JM AB:s överlåtelseavtal av fastigheten Östra Ekedal 1:275 (även kallad Villa Strandvik) till Sisyfosgruppen Holding AB har godkänts har godkänts av kommunstyrelsen. Enligt det exploateringsavtal som finns mellan Värmdö kommun och ägaren JM AB så ska kommunen godkänna överlåtelseavtalet.

Villa Strandvik har under senaste året genomgått en restaurering och som genomförts av Sisyfosgruppen. Projektet kommer att slutföras under hösten och består av fyra bostadslägenheter med boendeform ägarlägenhet

Samverkansavtal mellan Värmdö, Nacka och Vaxholm

Ett samverkansavtal mellan Värmdö kommun, Vaxholms stad och Nacka kommun för myndighetsutövning inom överförmynderiverksamheten har godkänts. Det innebär i praktiken att tjänstemän i Nacka kommun arbetar på uppdrag av både Nacka överförmyndarnämnd och Värmdö kommun och Vaxholm stads gemensamma överförmyndarnämnd inom de områden som är möjliga att delegera.

Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 ett avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och enligt den nu gällande delegationsordningen och avtal är myndighetsutövningen delegerad till tjänstepersoner anställda i Värmdö kommun. Verksamheten har en relativt begränsad omfattning. Överförmyndarnämnden i Nacka har en högre grad av digitalisering och arbetar med utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer.

Förutsättningarna för en gemensam myndighetsutövning bedöms vara goda och bidra till minskad sårbarhet och minskad risk för kvalitetsbrister, förenkla myndighetskontakter samt underlätta rekrytering av nya gode män och förvaltare.

Slutgiltigt beslut tas på kommunfullmäktige den 23 oktober samt under förutsättning att övriga parter godkänner samverkansavtalet.

Klimat- och energistrategi på remiss

Värmdö kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholm län. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att långsiktigt främja, samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. Strategin är inte en handlingsplan utan pekar ut en riktning för arbetet i länet och riktar sig till Region Stockholm, kommuner och myndigheter inom länet.

Den föreslagna klimat- och energistrategin utgår från den nationella politiken och målsättningen är att Stockholms län ska nå netto-noll utsläpp senast år 2045. I arbetet med strategin har Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner och regionala aktörer identifierat fyra områden där utsläppen främst behöver minska – transporter och resande, energiförsörjning, samhällsplanering och bebyggelse samt konsumtion.

Värmdö kommun anser att det är positivt att den föreslagna strategin fokuserar på samverkan eftersom det krävs ett aktivt samarbete mellan länets aktörer för att nå nationella och regionala klimat- och energimål. Den föreslagna klimat- och energistrategin ses också som ett tydligt och överskådligt dokument som lyfter fokusområden och de utmaningar som regionen står inför.

Däremot saknas en beskrivning av de samarbeten och planer som redan finns i länet, exempelvis Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, Region Stockholms miljöpolitiska program och RUFS1 2050. Det finns också redan idag ett stort antal nätverk, samverkansformer, strategier och planer inom klimat- och energiområdet och det är viktigt att se hur dessa förhåller sig till varandra och det föreslagna samverkansarbetet i Länsstyrelsens klimat- och energistrategi. Risken är att flera nätverk och samverkansformer byggs upp kring samma frågor vilket inte är ett effektivt sätt att ta sig an regionens utmaningar.

Senast publicerad: 2019-11-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information