Tyck till
Talande webbLyssna

Betyg och individuell utvecklingsplan i gymnasieskolan

I gymnasieskolan sätter elevens undervisande lärare betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Betygsskalan är sexgradig, med fem godkända steg, A-E och F som är ett icke godkänt betyg.

Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck (-) i betygskatalogen.

Mer om betyg och bedömning i gymnasiet kan du läsa via länkarna i högerspalten.

Kunskapskrav

I gymnasiets kurser finns kunskapskrav för betygen A, C och E. Mellanbetygen, det vill säga B och D, sätts beroende på vad som står i kunskapskraven över och under betygssteget. Ifall en elev exempelvis uppfyllt alla krav för ett E och kraven för betyget C till övervägande del (men inte helt) så ska betyget D sättas. Vad ”till övervägande del” innebär är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.

Uppfyller inte eleven alla krav för det lägsta betyget, det vill säga E, så sätts betyget F. Om eleven riskerar att inte uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Det finns möjlighet att bortse från vissa kunskapskrav, om det finns särskilda skäl. Det kan vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden.

Överklaga betyg

Det går inte att överklaga ett betyg, men ett uppenbart felaktigt betyg går att ändra.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP)

Eleven och elevens vårdnadshavare ska få fortlöpande information om elevens utveckling. Detta gäller dock inte myndiga elever - de ska få informationen själva.

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och eventuellt elevens vårdnadshavare (ifall eleven är omyndig) träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling.

I gymnasieskolan gäller inte grundskolans bestämmelser om att en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) ska upprättas.

Senast publicerad: 2018-06-04