Tyck till
Talande webbLyssna

Ansökan trafikanordnings-planer (TA-planer) och schakttillstånd

All schaktning som behöver göras i eller vid en gata eller ett parkområde måste göras så att minsta möjliga skada sker på mark och växter. Arbetena ska göras så att allmän trafik hindras så lite som möjligt och så att de boende i området störs minimalt.

Information om ansökan

En entreprenör som tänker gräva, schakta eller stänga av en väg ska ansöka om tillstånd hos kommunen minst 15 arbetsdagar innan arbetet är tänkt att påbörjas. Information som ska finnas med är uppgift om namn och telefonnummer på sökande entreprenör, utsättningsansvarig, faktura adress med mera. Om arbetet kommer att medföra förändringar av ledningar eller annat, måste kommunen få en reviderad ritning innan ändringarna utförs.

Det är vidare den ansökande entreprenören som ska begära information från elbolag, kommunen och telefonbolag om angränsande ledningars läge. Grävningsentreprenören ansvarar för att informera fastighetsägare och vägföreningar som berörs av arbetet. Entréer och infarter till fastigheter får inte spärras av såvida ingen annan godkänd åtgärd vidtagits.

Skicka handlingarna hit

Handlingarna ska skickas till varmdo.kommun@varmdo.se och handläggs endast om blanketten har erforderlig information och innehåller tydlig TA-plan.

Information TA-plan och schakttillstånd

Ansökan TA-planer och schakttillstånd - blankett 

Trafik- och fordonstaxa

Trafik- och fordonstaxa 2019

Förorenade områden

Misstänker du att marken är förorenad där grävningsarbeten ska utföras eller hittar du en förorening i samband med ett grävjobb ska du kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00. Ett pågående grävjobb måste avbrytas tills en kontroll på föroreningarna har skaffats.

Mer information om förorenade områden

Senast publicerad: 2019-05-09