Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Gustavsbergs centrum

Gustavsbergs centrum kommer även i fortsättningen att vara en knutpunkt för bussar och erbjuda service till boende i området. Den idag slitna miljön ska omvandlas och kommer erbjuda en blandad bebyggelse i trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrottsområden och bad.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum avvaktar ett beslut om idrottsområdet och är därför vilande. Resultatet från Parallella arkitektuppdrag som genomfördes under 2016 i delar av Gustavsberg kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet i Gustavsbergs centrum.


Tidplan

En preliminär tidplan för projektet.

2020


Samråd


2021


Granskning


2022


Antagande


2023


Laga kraft


Planhandlingar

Start-PM för Gustavsbergs centrum antogs 2015-03-25. Planhandlingar för Gustavsbergs centrum hittar du i menyn för dokument. (Processpilen)

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober 2016 innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen

Äldre medborgardialoger

Spelet om Gustavsberg, utvärdering (pdf)

Spelet om Gustavsberg, summering (pdf)


Förslaget i korthet

Området kan erbjuda goda förutsättningar för bostadsändamål, såsom närhet till centrum, kollektivtrafik, skola, Gustavsbergs hamn, stadsparken och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ny bebyggelse i centrum ska prövas inom detaljplanearbetet. Bebyggelsen bör bland annat bestå av speciallägenheter till funktionshindrade, trygghetsboende, särskilt boende, centrumändamål, hyresrätter och bostadsrätter.

Gustavsbergs centrum ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och tillkommande bebyggelse bör gestaltas väl för att anpassas till platsens specifika förutsättningar med de höga kultur- och naturvärdena i Gustavsberg.

En viktig fråga i detaljplanearbete är att utveckla en parkeringsstrategi som främjar användandet av kollektivtrafik och uppfyller de olika parkeringsbehoven i området. I Gustavsbergs centrum kommer det främst att finnas parkeringsplatser för centrumverksamhet och bostäder. Längs med gatorna i området planeras för parkeringshus samt besök- och centrumparkering. Parkeringar för idrottsutövare och infartsparkering studeras inom ramen för arbetet och anpassas till hur projektet utvecklas.

Bakgrund

Tidigare start-PM för Gustavsbergs centrum antogs av kommunstyrelsen 2008. Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum. Inriktningen beskriver ett centrum av stadsmässig karaktär med en variation av upplåtelseformer och hustyper. Merparten av den tillkommande bebyggelsen föreslogs på dagens parkering. Då det konstaterades att den övergripande trafiklösning som legat till grund för arbetet med Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd så lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning. Trafikprincipen Stadsgatunätet för Gustavsbergs centrum antogs 2015-03-25 av kommunstyrelsens planutskott.
Läs mer om det antagna stadsgatunätet här

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Sterud via servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla anna.sterud@varmdo.se.

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM godkändes i kommunstyrelsens planutskott
2015-03-02.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.