Detaljplaner

En detaljplan bestämmer utformningen av ett område, till exempel vad som får byggas, hur parker ska anläggas och hur vägar ska dras. Arbetet med att ta fram detaljplaner följer en bestämd process.

Detaljplaneprocessen

Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt. Standardförfarande och utökat förfarande är de vanligaste.  

Utökat förfarande ska användas när förslaget till detaljplan:

  • inte överensstämmer med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

I andra fall tillämpas standardförfarande. Om planförslaget godkänns i samrådet kan kommunen istället använda begränsat förfarande.

Planbesked

Planbeskedet är det första steget i varje detaljplaneprocess. Planbesked är ett beslut om att en detaljplan ska tas fram. Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Det kallas kommunalt planmonopol.

Om du vill att kommunen ska upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan för ett område kan du ansöka om ett planbesked. I planbeskedet får du veta om kommunen kommer att påbörja ett planarbete och när detaljplanen beräknas vara färdig.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att behandla ansökan om planbesked. Läs mer om avgifter i dokumentet Taxor och avgifter (se länk nedan).

Relaterad information