Trädfällning

I detaljplanerade områden finns i de flesta fall ingen reglering av trädfällning. I vissa fall krävs det dock marklov för att fälla träd som har en viss diameter, som finns inom strandskyddat område eller liknande. En del träd är särskilt skyddsvärda och får aldrig fällas utan tillstånd.

Trädfällning inom detaljplan

Inom detaljplanerade områden får du oftast fälla träd utan att söka marklov. Det finns dock undantag från detta, till exempel för att skydda träd som är särskilt värdefulla i den bebyggda miljön. Det kan vara enstaka träd eller grupper av träd, exempelvis en allé eller gamla, grova träd med höga natur- eller kulturhistoriska värden.

Trädfällning utanför detaljplan

Utanför detaljplanerade områden behöver du oftast inget tillstånd för att fälla träd av vanligt förekommande arter. Områden med höga naturvärden kan vara skyddade, i dessa fall behöver du tillstånd innan du fäller ett träd.

Trädfällning inom strandskyddat område

Inom strandskyddat område behöver du oftast dispens från strandskyddet för att fälla träd. Kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning om du har frågor.

Ansök om strandskyddsdispens - 
E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träd som alltid kräver tillstånd innan fällning

Fridlysta träd

Trädarterna avarönn och norskoxel är fridlysta i Stockholms län. Det innebär att du inte får flytta, fälla eller på annat sätt störa dem, utan att först ha fått dispens från länsstyrelsen.

Tillstånd från länsstyrelsen behövs också för ingrepp på så kallade hålträd, det vill säga träd som utnyttjas av hålbyggande fåglar eller fladdermöss. Det kan också gälla träd med förekomst av insekten läderbagge, eller hålek med kattuggla i områden där andra lämpliga boplatser saknas.

Rödlistade arter

Utöver de fridlysta arterna finns andra träd som har höga naturvärden och som är betydelsefulla genom sin art, ålder, utbredning och förekomst. Det gäller till exempel rödlistade arter, som ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud mot att ansa trädet. Gör inga ingrepp utan att först kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Ekar och andra särskilt värdefulla träd

Gamla ekar har mycket höga naturvärden och utgör livsmiljö för en mängd olika insekter, lavar, mossor och svampar. Ekarna är också viktiga för djur som fladdermöss och fåglar. Gamla ekar är särskilt viktiga att skydda. Att fälla en mycket gammal ek kan innebära att mycket stora naturvården går förlorade.

Ekar inom strandskyddat område kan vara skyddade genom strandskyddsbestämmelserna och i detaljplanelagt område kan vissa ekar omfattas av utökad lovplikt. Kontakta alltid bygg- och miljöavdelningen innan du fäller en ek. Länsstyrelsen har uppgifter om vilka ekar i länet som är skyddade som naturminnen.

Relaterad information