Små avlopp

Små avlopp är avlopp som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att anlägga små avlopp behövs tillstånd, och vissa anläggningar kräver att du regelbundet tar prover på avloppsvattnet. Du behöver också tillstånd om du vill ansluta en toalett till en befintlig avloppsanläggning.

Tillstånd för små avlopp

Innan du anlägger ett avlopp behöver du tillstånd från kommunen. Du behöver också lämna in en så kallad slutredovisning av anläggningen innan du börjar använda den. I de flesta fall behöver du söka tillstånd även för att få göra ändringar i en befintlig anläggning.

Om du har ett tidsbegränsat tillstånd för små avlopp eller minireningsverk behöver du ansöka om förnyat tillstånd innan det befintliga tillståndet löper ut.

Du som har en e-legitimation kan ansöker om tillstånd för små avlopp i vår e-tjänst.

Via e-tjänsten kan du också redovisa din färdigställda anläggning.

Hjälp inför ansökan om små avlopp

Här har vi samlat information om vad som ska ingå i din ansökan om små avlopp:

Hjälp inför ansökan om små avlopp


Provtagning av avloppsvatten

Vissa typer av avloppsanläggningar kräver att du tar vattenprover för att vara säker på att avloppsvattnet är tillräckligt rent. I ditt avloppstillstånd står det om provtagning behövs, vilka prover du ska ta och hur ofta.

Provtagning avloppsvatten

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information