Hjälp inför ansökan små avlopp

För att få anlägga små avlopp behöver du tillstånd från kommunen. I ansökan ska du bland annat lämna uppgifter om vilket slags avloppslösning du har valt och vilken typ av toalettlösning du vill ansluta. Vilka ytterligare uppgifter du behöver lämna beror på ditt val av avlopps- och toalettlösning.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan

Utöver de uppgifter som finns med i ansökningsformuläret ska du också lämna uppgifter om vilken typ av avloppsanläggning du vill installera och en situationsplan. Om du vill anlägga en infiltration eller markbädd behöver du också lämna in jordartsanalys, tvärsektionsritning och läggningsanvisningar.

Situationsplanen ska bygga på kartan för ansökan om små avlopp/strandskyddsdispens eller motsvarande (det går även bra med till exempel en nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta). Kartan kan du beställa från kommunen på kartavdelningen@varmdo.se

Situationsplanen ska visa följande uppgifter:

  • fastigheten med befintliga och planerade byggnader
  • hur avloppsledningarna ska dras (det vill säga vilka hus som ska anslutas till anläggningen)
  • avloppsanläggningens olika steg och deras placering:
    • rita ut slamavskiljare, fördelningsbrunn, bädd, fosforfälla, provtagningspunkt, efterpolering, sluten tank
    • rita ut reningsverket, provtagningspunkt och efterpoleringen
  • avstånd och riktning till samtliga dricksvattentäkter inom 100 meter från avloppsanläggningen samt energibrunnar inom 50 meter
  • avstånd från avloppsanläggningen till uppställningsplats för slamtömningsfordon

I förekommande fall ska du även bifoga en redovisning av hur fosforfällans substrat ska omhändertas och bytas.

Beställa karta för små avlopp - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel situationsplan infiltration , 260 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel situationsplan markbädd , 938.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel situationsplan minireningsverk , 905.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Markens egenskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för att en infiltration ska fungera. För att ta reda på markens genomsläpplighet behöver du göra en jordartsanalys. Analysen kan genomföras i form av en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultatet från analysen ska du ange i din ansökan.

Naturvårdsverkets faktablad om jordprovtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, det vill säga en infiltration eller markbädd, ska du bifoga en så kallad tvärsektionsritning. Tvärsektionsritningen ska vara måttsatt och visa hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå.

Exempel tvärsektionsritning markbädd , 445.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel tvärsektionsritning infiltration , 480.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning med kompaktmoduler behöver du bifoga aktuella läggningsanvisningar för det fabrikat du ska använda.

Sök tillstånd för små avlopp

Tillstånd för små avlopp - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förnyat tillstånd små avlopp/minireningsverk,e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter.

Taxor och avgifter 2024 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.