Steg för steg. Att starta en livsmedelsverksamhet

Om du vill starta en ny livsmedelsverksamhet behöver du känna till de krav och skyldigheter som gäller. Detta gäller även för dig som tar över en redan befintlig livsmedelsverksamhet, det vill säga vid ägarbyte. Bland annat ska du registrera verksamheten.

Här kommer en sammanfattning hur du ska göra steg för steg!

Registrera din verksamhet

Du kan registrera verksamheten via kommunens e-tjänst.

Registering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du egen brunn? Om du i verksamheten kommer att använda dricksvatten från egen
brunn ska även denna anmälas som en livsmedelsverksamhet.

Registrering av om dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten? Ta kontakt ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen så skickar vi dig blanketter.

Fyll i anmälan

Fyll i alla uppgifter du kan. Vid frågor kan du ta kontakt med bygg- och miljöavdelningens livsmedelsinspektörer. Anmälan ska komma till bygg- och miljöavdelningen i god tid innan
du planerar att starta verksamheten. Detta innebär att anmälan måste vara hos oss minst
två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Vänta på svar

Innan du får svar från bygg- och miljöavdelningen får du inte starta verksamheten.
Har du inte hört från oss inom två veckor får du starta din verksamhet, se nedan.

Svaret har kommit − du är registrerad

När du får ett beslut som säger att du är registrerad i Värmdö kommuns register över livsmedelsverksamheter kan du starta verksamheten.

I beslutet står det även om en avgift för registrering av livsmedelsverksamheten.
Kostnaden är för en timmes arbetstid.

Kommer aldrig beslutet?

Om registreringsbeslutet inte har kommit till dig inom två veckor från det att vi har mottagit din anmälan får du starta verksamheten. För säkerhets skull bör du ringa och prata med bygg- och miljöavdelningens livsmedelsinspektörer.

Versamheten är i gång

När verksamheten är startad och i gång kommer livsmedelsinspektören att genomföra en inspektion av verksamheten. Bland annat kontrolleras då verksamhetens rutiner och egen-kontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat till verksamhetens art och omfattning.

Efter besöket

Efter inspektionen får du en kontrollrapport på posten. Kontrollrapporten sammanfattar det som kontrollerades vid besöket och eventuella brister som noterades.

Bristerna bör åtgärdas snarast.

Riskklassificering och årlig avgift

Varje livsmedelsföretag ska riskklassificeras. Detta ligger till grund för den årliga avgiften som verksamhetsutövaren ska betala. Riskklassningen delas in i två delar:

  • Först den risk som verksamheten utgör, det vill säga typ av livsmedel samt verksamhetens omfattning.
  • Sedan erfarenhetsklass, vilken beror på hur bra verksamhetens egenkontroll är och hur väl verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen.

En årlig avgift tas också ut för livsmedelskontrollen (inspektionerna). Observera att kontroll-
tiden inte behöver användas varje år, utan man kan för en verksamhet som har två timmars kontrolltid per år, exempelvis spendera fyra timmars kontroll vartannat år i stället.

Avgiften är baserad på riskklassificeringen och de antal timmar kontrolltid som företaget tilldelas.

I och med riskklassificeringen tilldelas varje företag ett antal timmars kontrolltid per år. Kontrolltiden är den tid som livsmedelsinspektören ska lägga ner på just din verksamhet
varje år. Detta kan exempelvis innebära inspektioner eller provtagningar eller genomgång
av dokumentation.

Sluta med verksamheten

Om du upphör med din verksamhet ska du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen.

Detta kan du göra via e-post eller med hjälp av vår e-tjänst.

Anmälan av upphörande av verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Vid funderingar eller frågor kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Telefon 08-570 470 00 eller miljo-bygg@varmdo.se