Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat elektronik, lysrör, färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, oljor, bensin, bekämpningsmedel, syror och ammoniak. Farligt avfall ska hanteras separat och får inte blandas med övrigt avfall. Företag får inte lämna farligt avfall till kommunens återvinningscentraler. Om du behöver forsla bort större mängder farligt avfall behöver du anlita en särskild transportör.

Hanterar din verksamhet farligt avfall?

I de flesta verksamheter uppstår (produceras) någon form av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester.

Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall, en skyldighet att löpande anteckna vissa uppgifter om avfallet. Anteckningarna ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Nytt sätt för verksamheter att rapportera farligt avfall från 1/11-2020

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall även rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall och berörs därför av de nya kraven. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som transporterar farligt avfall, samlar in farligt avfall, behandlar farligt avfall och mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Bakgrunden till de nya rapporteringskraven är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet av farligt avfall. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. De nya reglerna gäller alla EU:s medlemsstater.

Läs mer om de nya rapporteringsreglerna Naturvårdsverkets webbsidor:

Länk till avfallsrapportering Länk till annan webbplats.

Här hittar du också informationsmaterial om hur du ska gå tillväga för att rapportera ditt farliga avfall:

Länk till informationsmaterial Länk till annan webbplats.

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte förorenar mark och/eller vatten, eller hamnar i spill- eller dagvattenledningar. Stora mängder farligt avfall ska därför vara invallade, till exempel med ett plåtkar, så att skador på miljön vid läckage eller olyckor minimeras.

Tänk på att avfettningsmedel inte får hamna i oljeavskiljaren eftersom oljan då kan passera avskiljaren.

Exempel på hur du ska hantera olika typer av farligt avfall

  • Spillolja samlas upp i fat eller spilloljetank
  • Blybatterier förvaras inomhus eller i speciell behållare
  • Färg- och lackavfall förvaras med locket på så att lösningsmedlet inte avdunstar
  • Lysrör hanteras varsamt, om möjligt i originalkartongerna
  • Förbrukade avfettningsbad samlas upp i fat

Transportera farligt avfall

Om du har mindre mängder farligt avfall kan du själv forsla bort det. Du behöver anmäla transporten till Länsstyrelsen innan du genomför den.

Om du behöver forsla bort större mängder farligt avfall, mer än 100 kg eller 100 liter per år, behöver du först söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan också anlita en transportör som
har tillstånd för transport för farligt avfall.

Mer information om anmälan och ansökan för transport av farligt avfall hittar du hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information