Kropps- och skönhetsvård

Avser du att yrkesmässigt erbjuda allmänheten någon behandling där du använder stickande eller skärande verktyg? Till exempel olika typer av nålar, skalpeller, credohyvel, rakblad eller nagelbandsklippare. I så fall behöver du lämna in en skriftlig anmälan om detta till kommunen. Detta eftersom att använda dessa verktyg innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.
Anmälan måste göras innan du avser starta denna typ av behandling.

Anmälan

Anmälan måste göras senast sex veckor innan du planerar att påbörja behandlingen.
Kriteriet ”annan smitta” gäller som grund för anmälningsplikten från och med den 1 juli
2021.

Till exempel om en frisör använder rakkniv mot huden eller erbjuder håltagning (även med sterila kassetter som till exempel Blomdahl och Studex system 75) av till exempel öron är denna typ av behandling anmälningspliktig. Andra exempel på anmälningspliktiga stickande eller skärande verktyg är skalpeller, akupunkturnålar, piercings- och tatueringsverktyg, lansetter, credohyvel och nagelbandsklippare.

Om du avser att starta en ambulerande verksamhet (till exempel du vill göra hembesök och erbjuda behandling på mässor) behöver du även lämna in anmälan enligt 38 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan görs till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring och liknande. Om du avser att bedriva din ambulerande verksamhet i andra kommuner än där du har din bas för till exempel rengöring och lagring, behöver du inte lämna in en anmälan till dessa kommuner. Men det är bra om du ändå informerar dessa att du avser bedriva ambulerande verksamhet i deras kommun.

Om olika verksamhetsutövare (olika juridiska personer) bedriver en anmälningspliktig verksamhet under samma tak, även om det är i samma lokal och samma bransch, behöver varje sådan verksamhet var för sig lämna in en anmälan innan respektive startar sin verksamhet.

Även om din verksamhet inte skulle vara anmälningspliktig, men du erbjuder kropps- och skönhetsbehandlingar, gäller självklart miljöbalken med sina hänsynsregler ändå för din verksamhet. Här ingår till exempel att upprätthålla en god hygien, städning och ventilation,
ha ändamålsenlig och lämpligt utformade lokaler samt att du i din verksamhet inte utsätter
dina kunder för smitta.

Observera att i de fall du skulle vara legitimerad enligt patientsäkerhetslagen gäller andra regler. Om du i den rollen avser utföra behandlingar som kräver legitimation eller du avser erbjuda behandling som innebär kirurgiskt ingrepp eller injektioner, är det Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) som har tillsynen över din verksamhet. En anmälan i förväg krävs dessutom till IVO för dessa behandlingar. För mer information, se IVO:s webbsida samt det regelverk som gäller, nedan.

Verksamheter som ska anmälas är till exempel:

 • Tatuering (även kosmetisk tatuering) och piercing
 • Hudvård där nålar används
  (till exempel Dermapen och Dermaplaning), rakknivar mot
  huden samt håltagningspistol
 • Nagelvård där till exempel nagelbandsklippare används
 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Barberare

Egenkontroll

Alla som bedriver kropps- och skönhetsvård behöver enligt miljöbalken ha en god egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att på bästa sätt skydda dina kunder från hälsorisker som till exempel blodsmitta, hudinfektioner, nickelallergi, kontaktsmitta samt hud- och ögonskador.
För detta krävs att din lokal är lämplig och att du som bedriver verksamheten har bra rutiner
för hygien och rengöring av din utrustning. En väl fungerande egenkontroll ger också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustningen.

Egenkontrollen ska vara dokumenterad i de fall du bedriver kropps- och skönhetsvård som omfattar behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning
av stickande och/eller skärande verktyg. I dessa fall är din verksamhet anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Tänk även på att egenkontrollprogram och rutiner är ett levande dokument som ska uppdateras förutsättningslöst minst en gång varje år!

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka inom verksamheten som är ansvariga för verksamheten enligt miljöbalken. Om det finns flera verksamheter som delat på lokalerna behöver det finnas dokumenterat hur ansvaret är fördelat mellan dessa. Det ska också
finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan exempelvis hyresgäst och hyresvärd.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen
i verksamheten hålls i gott skick, till exempel:

 • städning: städschema och metoder
 • hantering av avfall (även farligt avfall)
 • hygien- och smittskyddsrutiner
 • hantering av kemikalier
 • provtagning, exempelvis sporprover för kontroll av torrsterilisatorns funktion
 • ålderskontroll av kunder vid behov (gäller tatuering/piercing)
 • samtal med kunden innan behandling för att kontrollera om hen har någon sjukdom
  som kan påverkas negativt eller om det finns smittrisk som hindrar behandlingen
 • instruktioner till kunden om egenvård efter behandlingen, exempelvis vid piercing, håltagning, tatuering och fotvård.

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och
som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Du ska dokumentera uppgifter om:

 • produktens namn (handelsnamnet)
 • hur, till vad och i vilken omfattning du använder produkten
 • information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten (den informationen finns i det så kallade säkerhetsdata-
  bladet som den du köpt produkten av, är skyldig att lämna ut till dig om du ber om
  det). Säkerhetsdatabladen ska förvaras i närheten av produkten.

Kosmetiska produkter samt tatueringsfärger

Märkning av kosmetiska produkter som du säljer till konsument liksom tatueringsfärger omfattas av, förutom miljöbalken, även särskild lagstiftning på såväl EU-nivå som därtill särskilda svenska regler. Läkemedelsverket har även meddelat närmare föreskrifter inom båda områdena, se nedan länkar.

Märkning med mera av kosmetiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler kring tatuering och tatueringsfärger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall

Det första du behöver göra när du har ett avfall är att avgöra om det är smittförande eller inte. Smittförande är det avfall som kommit i kontakt med någon form av kroppsvätska även om kroppsvätskan inte nödvändigtvis behöver vara smittat. Men eftersom det ju inte lätt och snabbt kan avgöras, betraktas det som smittförande vilket innebär att det då är att betrakta som farligt avfall.

Att ett avfall är farligt avfall aktualiserar en rad andra regler. Dessa är bland annat att transportdokument behöver upprättas i samband med transporten och att du behöver från och med 1 november 2020 även lämna uppgift till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Denna rapportering till Naturvårdsverket ska ske senast två dagar efter utförd transport.
Om du missar att göra det ena eller bådadera, kommer du att behöva betala en miljö-sanktionsavgift plus en extra handläggningsavgift. Miljösanktionsavgift finns för många
olika typer av förseelser.

Smidigast är som regel att beställa hämtning av farligt avfall av ett företag med transporttillstånd från länsstyrelsen. Om du inte skulle anlita ett sådant företag utan själv i stället vill göra det, så behöver du dessförinnan ha anmält din transport till länsstyrelsen.
Men för att få transportera farligt avfall själv gäller att transporterna inte är normalt och regelbundet förekommande inom din verksamhet. Även om det skulle handla om mindre än
100 kilogram eller 100 liter per år. Dessa mängdgränser är maxtaket för transport i egen regi.

Notera att du aldrig får lämna farligt avfall från din verksamhet på någon återvinningscentral
i kommunen.

Verksamheten har bevisbördan

Enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska kunna visa att man inom verksamheten följer gällande regler och lagar. Detta synsätt benämns omvänd bevisbörda.
Bygg- och miljöavdelningen bistår dig naturligtvis om du har några funderingar.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten.
I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se
Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du har frågor 08-570 470 00.