Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Viss miljöfarlig verksamhet kräver anmälan till kommunen, eller tillstånd från miljödomstolen eller länsstyrelsen.

För att hjälpa dig att förebygga miljöskador gör handläggare från kommunen eller annan myndighet platsbesök hos alla företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Exempel på miljöfarlig verksamhet

All verksamhet som kan innebära en risk för miljön i form av utsläpp räknas som miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder och bilverkstäder, avloppsanläggningar, reningsverk, bryggerier, lantbruk eller båtverksamheter.

Anmälan eller tillstånd

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra olika typer av anläggningar: A-, B-, C, respektive U-anläggningar. Vilken typ av anläggning ditt företag klassas som beror på vilken verksamhet
du bedriver. Det är typen av anläggning som avgör om du behöver tilstånd för verksamheten, eller om det är tillräckligt att du anmäler verksamheten till kommunen.

  • A-anläggningar kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen 
    (till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier)
  • B-anläggningar kräver tillstånd av länsstyrelsen
    (till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter)
  • C-anläggningar ska anmälas till kommunens bygg- och miljöavdelning

För vissa mindre verksamheter, som bedöms ha relativt liten miljöpåverkan, behövs varken tillstånd eller anmälan, till exempel byggföretag och små verkstäder. Sådana verksamheter kallas U-verksamheter. Om du har eller vill starta en U-verksamhet och vill ha tips och råd om vad som är viktigt att tänka på ett miljöperspektiv är du alltid välkommen att ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen.

Anläggningar som ska anmälas till kommunen (C-anläggningar):

Till C-anläggningar hör verksamheter som är mindre miljöstörande, men som ändå påverkar vår miljö genom utsläpp av spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier.

Exempel på sådana företag är:

Anmäl ändringar i verksamhet

Om du gör förändringar i verksamheten kan du behöva anmäla ändringen till kommunen.
Vid frågor om din ändring behöver anmälas, kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Anmäla nedläggning av verksamhet

Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du planerar att lägga ner din miljöfarliga verksamhet, så att vi kan hålla kommunens register uppdaterade.

Olyckor inom verksamheten

Om det inträffar olyckor i verksamheten ska du kontakta bygg- och miljöavdelningen så snart som möjligt. Vi kan hjälpa dig att välja åtgärder för att en eventuell miljöstörning ska bli så liten som möjligt.

Tillsyn

För att förebygga negativ påverkan på miljön är det viktigt att regelbundet kontrollera att alla delar av anläggningen är hela och fungerar som de ska. Du behöver därför göra en plan för vad du behöver kontrollera, och hur ofta du behöver gör kontrollerna.

För att hjälpa dig som har en C-anläggning att minimera riskerna för miljöpåverkan på grund av läckage eller något annat tillbud gör handläggare från kommunen regelbundet platsbesök i verksamheten.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. I dokumentet Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se nedan).

Efterhandsdebitering

Från och med 2021 införs efterhandsdebitering vid tillsyn inom miljö.

Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, istället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras (se nedan).

Relaterad information