Anläggning för fordonstvätt

Om du har en verksamhet där du tvättar fordon i stor omfattning behöver du ha en anläggning som renar vattnet från olja och tungmetaller. Du ska också anmäla verksamheten till kommunen. För att hjälpa dig se till att din verksamhet är säker för miljön gör kommunens handläggare regelbundna platsbesök i verksamheten.

Anmäl anläggning för fordonstvätt

Om du har en verksamhet som under ett kalenderår tvättar mer än 5000 personbilar eller 1000 motordrivna fordon av annan typ behöver du anmäla det till bygg- och miljöavdelningen i kommunen.

Du behöver lämna in anmälan innan du startar verksamheten. Anmälan behöver du lämna minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Rening av vatten från fordonstvätt

Din anläggningar behöver ha tillräcklig kapacitet att rena vattnet från olja och tungmetaller. Med tillräcklig kapacitet menas att du behöver se till att vattnet är tillräckligt rent för att inte överskrida de gränser för utsläpp som Käppala reningsverk klarar av att ta emot. Det är kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd som beslutar om maximala värden för utsläpp.

Vilka krav som ställs på kapaciteten för att rena vattnet från anläggningen beror till viss del på hur omfattande verksamheten är. Kraven är högre för stora verksamheter än för små. För mindre anläggningar görs individuella bedömningar, och krav på rening anpassas efter verksamheten. Målet är dock att ingen tvättanläggning ska släppa ut mer föroreningar än de riktvärden som anges i Käppala reningsverks riktlinjer.

Länk till Käppala reningsverks riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny anläggning

Om du bygger en ny anläggning för fordonstvätt ska avloppet skiljas från avlopp som används för övrig verksamhet, till exempel avlopp från verkstad. Om anläggningen byggs med väggar och tak ska den anslutas till det kommunala spillvattennätet, på de platser där det är möjligt.

Oavsett om avloppsvattnet leds till en dagvattenrening eller till spillvattennätet ska anläggningen ha en fullgod rening av vattnet. Det innebär att avloppsvattnet ska vara tillräckligt renat från olja och tungmateller för att klara utsläppskraven.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information