Tvätt av fordon i Värmdö kommun

I Värmdö kommun får man inte tvätta båtar, bilar och andra motorfordon på
ett sätt att det finns risk för att sjöar, vattendrag eller brunnar påverkas negativt. För att undvika att tvättvatten förorenar våra sjöar och vårt dricksvatten bör tvätt istället ske där tvättvattnet kan renas i en anläggning.

Varför bör man inte tvätta bilen eller båten på tomten?

Att tvätta bilen eller båten på tomten är vanligt förkommande, men ett problem för vår miljö.

Anledningen är att tvättvattnet innehåller rengöringsmedel som i sig är skadligt för vår natur. Tvättvattnet innehåller också mycket olja och skadliga metaller som till exempel bly, krom och kadmium samt däckpartiklar. Metaller kommer bland annat från däcken och från olika lackpigment. Om det i stället är en båt som tvättas kan båtbotten vara målad med färger
som innehåller ämnen som till exempel TBT, koppar och zink.

När en bil tvättas på en hårdgjord yta (till exempel asfalt) rinner tvättvattnet som oftast ner
i en dagvattenbrunn. Vattnet som hamnar i en dagvattenbrunn renas aldrig, utan det rinner vanligtvis ut i slutna rör direkt till närmsta sjö eller havsvik. Det kan också gå ut i diken och vid höga flöden rinner det sedan vidare ut till sjön. Om tvätten istället sker på en lätt grusad mark eller bevuxen yta infiltreras vattnet och vissa av föroreningarna fastläggs i marken. Finns det
en dricksvattenbrunn i närheten finns det även risk för att föroreningarna når brunnen.

När tvättvatten rinner ut orenat påverkar det sjön eller havets hälsostatus negativt och det kan vara kritiskt för djur och växtliv.

Lokala föreskrifter

Förbudet finns i de lokala hälsoskydds- föreskrifterna för Värmdö kommun och gäller tvätt av båtar, bilar och även andra motorfordon, om det kan riskera att påverka ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter negativt.

Var ska man tvätta bilen i stället?

Eftersom det har varit vanligt att tvätta bilen på gatan, har riskerna som det kan innebära inte tagits på allvar tidigare.

Nu när vi vet om riskerna är det viktigt att du som bilägare tar till dig kunskapen och i stället använda anordnade biltvättanläggningar. En sådan anläggning renar tvättvattnet genom att
låta vattnet passera en avskiljning för slam och olja samt ett reningsfilter innan det sedan går vidare till ett kommunalt reningsverk. Det finns även krav på att tvättanläggningar ska använda avfettningsmedel och fordonstvättmedel som är miljömärkta.

Var ska man tvätta båten?

Om din båt är skrovren och båtbotten inte är målad kan du tvätta båten på din tomt. Undvik
då att använda rengöringsmedel.

Om båtbotten är målad ska du tvätta båten i en båtbottentvätt eller på en spolplatta som har
en reningsanläggning ansluten.

Tillsyn

Bygg- och miljöavdelningen tar emot upplysningar och klagomål gällande tvätt av båtar och bilar som riskerar att påverka sjöar, brunnar eller vattendrag. Bygg- och miljöavdelningen kontaktar då i första hand den som tvättar med upplysning om förbudet. Sker ingen ändring gör bygg- och miljöavdelningen ett besök på platsen.

Vatten

Tänk på att inte tvätta bilen i områden med vattenbrist och risk för saltvatteninträngning.
Orsaken är att vi måste spara på grundvattnet som främst ska användas för hushållsändamål.

Produkter

Välj tvätt- eller avfettningsmedel som är biologiskt nedbrytbara, vilket är det bästa för miljön.
I Sverige använder vi varje år 35 000 ton avfettningsmedel och andra bilvårdsprodukter som
ofta innehåller petroleumbaserade lösningsmedel. I dag finns gott om bra alternativa bilvårdsprodukter som du kan använda istället. Via Naturskyddsföreningens hemsida kan du
få råd om vilka produkter som är miljövänliga. Produkterna som bör väljas är också märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”.

Länk till Naturskyddsföreningens webbsida "Bra miljöval" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.