Offentliga lokaler

Skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottslokaler och badanläggningar är exempel på offentliga lokaler. Offentliga lokaler ska utformas så att de är tillgängliga för alla. I en del fall behöver du anmäla verksamheten till kommunen innan den får starta.

Verksamheter som ska anmälas

Vissa så kallade offentliga lokaler behöver anmälas enligt miljöbalken innan den planeras att starta – andra inte. I de fall en anmälan behöver lämnas in till tillsynsmyndigheten ska detta ske minst sex veckor innan den planeras att påbörjas.

Verksamheter som ska anmälas till kommunen är till exempel:

 • bassängbad (bad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, gäller även till exempel badtunna och floatingtank).
 • verksamhet som erbjuder kropps- och skönhetsvård som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund
  av användande av stickande/skärande verktyg.
  Notera att verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehand-lingar får − när det gäller kirurgiska ingrepp endast utföras av legitimerad läkare eller tandläkare med bevisad specialistkompetens. När det gäller injektionsbehandlingar får dessa utföras av legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Dessutom måste det för verksamheten lämnas in en anmälan innan den avser starta, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vissa typer
  av injektionsbehandlingar, exempelvis tatuering,
  ska dock även framöver anmälas till kommunen.
 • solarium (anmälan av solarium regleras
  i 10 § i Strålsäkermyndighetens föreskrift SSMFS 2012:5)
 • förskolor
 • skolor
 • fritidsverksamheter

Tillgänglighet och säkerhet

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det innebär bland annat att gångytor ska vara framkomliga för rullstolar och att texter på skyltar är anpassade för personer med synnedsättning. Toaletter i offentliga lokaler ska vara tillgängliga för en mindre utomhusrullstol. En offentlig lokal ska också ha lagenligt brandskydd. Brandskyddet ska regelbundet kontrolleras.

Tillsyn

Kommunens handläggare besöker regelbundet verksamheter som bedrivs i offentliga lokaler.

Det gör vi för att medverka till att den som är ansvarig för lokalen ska ha bättre förutsättningar att kunna erbjuda en bra lokal för dig att vistas i (med utgångspunkt i miljöbalken).

Handläggare på andra enheter medverkar också till att det är en lokal som är tillgänglig för personer med olika funktions-hinder, enligt bland annat plan- och bygglagen.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se nedan).

Efterhandsdebitering

Från och med år 2021 införs efterhandsdebitering vid tillsyn i ärenden enligt miljöbalken i de fall verksamheten betalar en årlig grundavgift. Det gör alla verksamheter som till exempel är anmälda enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, istället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras (se nedan).

Relaterad information