Lathund ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2024/25

Läs informationen om tilläggsbelopp aktuellt läsår, innan ni fyller i ansökan.

Ansökan

Markera vilken verksamhet ni ansöker om tilläggsbelopp för.
Observera att åtgärdsprogrammet ska visa på extraordinärt särskilt stöd i fritidshemmet,om ansökan avser fritidshem.
Fyll i alla kontaktuppgifter noga. Beslut till fristående verksamhet kommer att finnas att hämta via Mina sidor. Det är rektors mejladress som kommer att användas för att meddela när beslutet finns att hämta.

Rektor loggar in med BankID. Glöm därför inte att meddela Värmdö kommun om rektor slutar sin anställning, och vilken mejladress som ska användas i stället.

Förskola eller fritidshem

Vistelsetid: Det är viktigt att fylla i antalet timmar för att vi ska kunna bedöma de kostnader ni ansöker om tilläggsbelopp för. Om tiden varierar – ange snittid.

Antal barn eller elever: Det är viktigt för bedömningen av personaltäthet.

Behörig personal: Eftersom den behöriga personalen har ett utökat ansvar. För verksamheten är det viktigt att se att det finns förskollärare eller fritidspedagoger i verksamheten.

Antal personal i fritidshemmet: Det är viktigt för bedömningen av personaltäthet.

Samtliga skolformer

Assistenthjälp: Individuellt personligt stöd till det barn eller den elev som ansökan
avser. Detär med andra ord inte en personalförstärkning för gruppen.

Kompensatoriska hjälpmedel: : Det ska vara individuella hjälpmedel som är
anpassade efter det barn eller den elev som ansökan avser, och vara nödvändiga för
hens deltagande i undervisningen eller i utbildningen. Exempelvis litteratur i blindskrift.

Anpassning av lokal: Anpassningen ska vara nödvändig för att barnet eller eleven ska
kunna vistas i lokalen och delta i undervisningen, det som inte faller på fastighetsägaren
att ordna. Exempelvis hörselslingor.

Beskriv hur tilläggsbelopp ska användas: Skriv inte bara ”resurs” utan beskriv i
vilka miljöer och situationer assistenthjälpen ska användas. Tid och omfattning samt
namn måste framgå vid assistenshjälp. Om ansökan avser kompensatoriska hjälpmedel alt.
anpassning av lokal måste nödvändigheten/orsaken till åtgärden framgå.

Uppföljning av tidigare tilläggsbelopp: Om ni inte har haft tilläggsbelopp så skriver
ni det i fältet. Beskriv hur ni har använt tilläggsbeloppet – det räcker inte att bara skriva ”resurs”.

Sammanfattning av skolans uppfattning av effekterna av stödet: Beskriv hur
barnets eller elevens möjlighet att delta har förbättrats samt utvecklats mot bakgrund
av det beviljade tilläggsbeloppet. Det räcker inte att skriva ”det har gått bra”,
”barnet/eleven har mindre utbrott” osv.

Bilagor:
För att ansökan ska kunna handläggas ska samtliga nödvändiga/relevanta bilagor vara
bifogade. Se också till att de är aktuella, daterade och undertecknade. För bilagor som innehåller sekretesskänslig information, till exempel från hälso och sjukvården eller socialtjänsten behöver vårdnadshavare ge sitt skriftliga tillstånd.


Tryck på skicka när du är klar