Förskola och pedagogisk omsorg

Vill du starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem behöver du ansöka om ett godkännande som huvudman hos Värmdö kommun. Kommunen kommer efter ansökan bedöma om du som sökande har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet i enlighet med de krav som ställs på verksamheten.

För att ansöka om godkännande som huvudman fyller du e-tjänsten som finns i den högra menyn. Ansökan ska lämnas in i god tid innan önskat startdatum för verksamheten. Efter att en komplett ansökan lämnats in är utbildningskontorets handläggningstid cirka 4 månader. Efter avslutad handläggning är det Förskolenämnden som beslutar om du som sökande huvudmannen har förutsättningar att följa bestämmelserna som gäller för verksamheten.

Kommunen ska också godkänna lokalerna där den tänkta verksamheten ska bedrivas. Du behöver därför anmäla att du ska starta verksamhet till bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun. Om livsmedel ska hanteras inom verksamheten behöver du även göra en särskild anmälan för det.

Ägar- och ledningsprövning

I samband med tillståndsprövningen genomför utbildningskontoret en ägar- och ledningsprövning av den sökande verksamhetens ägar- och ledningskrets. Prövningen avser om kretsen är lämplig att bedriva verksamheten, om de har tillräckligt med kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten samt har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet.

Vid ett godkännande av huvudman ska huvudmannen enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) fortlöpande anmäla förändringar i förändringar i ägar- och ledningskretsen till den kommun som godkänd huvudmannen. Anmälan ska ha inkommit till kommunen senast en månad efter förändringen.

Anmäl förändringar inom ägar- och ledningskretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar för de huvudmän som kommunen har godkänt som huvudman. Tillsyn innebär att kommunen granskar att verksamheten fortlöpande uppfyller de krav som gäller för verksamheten i lagar och andra föreskrifter. Om brister upptäcks vid tillsynen kan kommunen fatta beslut om att huvudmannen ska vidta åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna. Mer information om hur Värmdö kommun arbetar med tillsyn finns i riktlinjen för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg nedan.

Relaterad information