Värmdö kommun upphandlar hemtjänst

Värmdö byter upphandlingsform för hemtjänst och bjuder nu in till att lämna anbud. Målet är att höja kvaliteten och öka tryggheten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

Uppdatering: 8 april 2022, under rubriken "Om processen".

Nya utförare av hemtjänst i Värmdö kommun

Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB, samt Värmdö kommun i egen regi.

Avtalen gäller i två år från och med planerat startdatum i oktober för att sedan kunna förlängas totalt ytterligare två år, det vill säga maximalt fyra år.Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Målet har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. När avtalen nu är tecknade med Attendo och Saand kommer arbetet att starta med planering för etablering av nya de hemtjänstutförarna och mer information kommer att komma löpande till de invånare som har hemtjänst, anhöriga samt personal.

Höga kvalitetskrav

I upphandlingen har kommunen fastställt kvalitetskrav och de inkomna anbuden är nu utvärderade och kvalitetspoängen är sammanräknad. Resultatet blir att Värmdö kommun i egen regi samt Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB. kommer att utföra hemtjänsten inom olika områden i kommunen. Se karta för specifikation.

- Vi har ställt höga krav i underlaget. Vi är jättenöjda med att ha fått in två nya utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för sina verksamhete Att Värmdö kommun även fortsättningsvis kommer att utföra hemtjänsten inom ett område beror på att vi där inte fick in några anbud som motsvarade kvalitetskraven, berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Om processen

Uppdatering 8 april 2022:
Planen är att de nya hemtjänstutförarna, Attendo och SAAND, kommer att vara på plats i början av oktober 2022. Just nu genomför kommunen och hemtjänstutförarna informationsträffar med chefer och medarbetare. Träffarna har påbörjats under vecka 13 och har fortsatt under vecka 14.

“Informationsträffarna är ett bevis på ett redan gott samarbete. Vi har träffarna för att kunna ge chefer och medarbetare relevant information och svara på frågor. Hittills har träffarna varit mycket uppskattade. Nästa steg för oss är att informera brukarna av hemtjänst“ säger Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Kommunen kommer inom kort gå ut med information till brukarna om vilken utförande som blir deras nya hemtjänstutförare. Under tiden görs ingen förändring för brukarna.

“Planeringen löper på enligt plan och kommunen har en bra dialog med utförarna. Samtliga parter har största fokus på ett gott samarbete, för brukarnas bästa” avslutar Mahria Lövkvist.

Uppdatering 14 februari 2022:
Högsta förvaltningsdomstolens senaste beslut går i linje med Kammarrätten. Vilket innebär att kommunen kan gå vidare och teckna avtal med vinnande anbudsgivare i Hemtjänstupphandlingen.

Uppdatering 10 februari 2022:
Kommunen fick igår, 9 februari, besked från klagande part att denne överklagat Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstol. Kommunen avvaktar nu domstolens beslut gällande om den kommer att ta upp överklagandet till prövning. Mer information kommer när sådan finns.

Uppdatering 2 februari 2022:
Måndagen den 31 januari meddelade Kommarrätten att VHK inte beviljas prövningstillstånd, och Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Överklagan av Kammarrättens avgörande kan göras till Högsta förvaltningsdomstol inom de närmsta veckorna. I annat fall kan kommunen gå vidare och teckna avtal med vinnanande leverantörer i hemtjänstupphandlingen.

Om kartan

Kartan är uppdelad i flera geografiska områden där följande aktörer har blivit tilldelade respektive område:

  • A1: Attendo
  • A2: Attendo
  • A3: SAAND
  • B: Värmdö kommun

Beslut om hemtjänst

Är du som enskild medborgare i behov av hemtjänstinsatser ansöker du även fortsättningsvis hos din biståndshandläggare i Värmdö kommun. Biståndshandläggaren fattar det myndighetsbeslut som ligger till grund för de hemtjänstinsatser som utföraren utför.

Karta över Värmdö.


Marknaden var under våren 2020 delaktig genom RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare. Utifrån dialogerna har ett upphandlingsunderlag arbetats fram där det tagits hänsyn till olika parametrar som geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell. Upphandlingen omfattar flera geografiska områden där det finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områden.

Ta del av beslutsunderlag och andra handlingar kopplade till ärendet.

Dokument och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av upphandling och aktuella upphandlingsdokument i e-Avrop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor kring projektet?

Har du frågor kring projektet, hör av dig till oss via formuläret nedan.