Tyck till

Medborgardialog vägval Hemmesta

Illustration till strukturplan

Tack för visat engagemang och deltagandet vid kommunens medborgardialoger om vägval Hemmesta som ägde rum under 2017. Nu sammanställer kommunen inkomna synpunkter från dialogtillfälle två.

Vad händer nu?

Kommunen sammanställer inkomna synpunkter från medborgardialog två. Vidare analyseras de förslag på strukturplaner som arkitektkontoren presenterade under dialog två den 18:e och 19:e oktober.

Syftet med de två medborgardialogerna har varit att fördjupa kunskaperna, ge medborgarna möjlighet att delta i processen samt lämna synpunkter, idéer och förslag på redovisade utvecklingsförslag.

Det är viktigt att klargöra att inga politiska beslut ännu har fattats. Den strukturplan för fortsatt arbete som kommunen nu ska arbeta fram utifrån inkomna synpunkter från dialog ett och två ska ligga till grund för ett politiskt ställningstagande.

 

FAQ - Dialog vägval Hemmesta

Dialogtillfälle ett

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes var om en parallell väg är nödvändig för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten ur ett långsiktigt perspektiv.

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Dessa yttranden har sammanställts och finns tillgängliga i dokumentet ”Medborgardialog Vägval Hemmesta sammanställning av inkomna synpunkter”.

Dialogtillfälle två

Den 18 och 19 oktober bjöd Värmdö kommun in till den andra medborgardialogen gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under denna dialog presenterades syftet med dialogerna samt en generell överblick av utvecklingen i kommunen. Fokus under dialogtillfälle två låg på de två arkitektkontoren vilka under hösten 2017 arbetat fram förslag på långsiktiga strukturplaner för Hemmesta.

Under dialogen gavs möjlighet att träffa tjänstemän och arkitekter för att ställa frågor och diskutera de olika strukturplaneförslagen, målbilden och den framtida utvecklingen i Hemmesta.

Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att fastlägga om fortsatt samhällsutveckling i Hemmesta och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt är den enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Ett stort antal medborgare tog sig tid att komma till medborgardialogen. Totalt inkom ca 40 yttranden vid medborgardialogen och drygt 400 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Alla inkomna synpunkter sammanställs och kommer publiceras på kommunens hemsida.

Ta del av materialet från medborgardialogerna

Dialogen 10 och 11 maj 2017

Dialogen 18 och 19 oktober 2017

Personer diskuterar i grupper framför en utställning.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med denna planeringsprocess pågår detaljplaneläggning av Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-12-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation