FAQ - Dialog vägval Hemmesta

Vanligt förekommande frågor om medborgardialogen vägval Hemmesta.

Varför genomför kommunen medborgardialog Vägval Hemmesta?

Medborgardialog är en viktig del i Värmdö kommuns styrsystem. Värmdös utveckling ska utmärkas av delaktighet och dialog mellan medborgare och kommun. Medborgardialogen är en del i det arbete som pågår för att ta fram en strukturplan för utvecklingen i Hemmesta.

Finns det politiska beslut kring den framtida utvecklingen?

Det finns inga politiska beslut om den framtida utvecklingen i Storskogen. Hemmesta centrum, där en detaljplaneläggning pågår, är utpekat som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Arbetet med vägval Hemmesta och dialogerna syftar till att klarlägga om det är lämpligt att fortsätta en vidare expansion och hur i så fall trafiksystemet ska utformas. Först efter arbetet inom vägval Hemmesta kommer ett ställningstagande om en eventuell utveckling utöver den detaljplan som är pågående i Hemmesta centrum.

Kan jag ta del av arkitekternas material inför dialogen?

Nej, arkitekternas material kommer att offentliggöras på medborgardialog 2 och läggs ut på kommunens hemsida den 20 oktober. Arkitekterna arbetar med presentationerna fram till mötet. Det kommer att finnas gott om tid att lämna synpunkter på materialet i efterhand via kommunens hemsida. Under medborgardialog 2 kommer arkitekterna att presentera sina respektive förslag varpå det kommer finnas utrymme att ställa frågor och diskutera materialet vid olika stationer efter presentationen.

Hur kommer medborgadialogen att gå till?

Inledningsvis kommer kommunen hälsa alla välkomna och berätta om syfte och utgångspunkter för arbetet med vägval Hemmesta och själva dialogen. Därefter kommer de två arkitektkontoren presentera deras förslag till strukturplaner. Efter presentationerna kommer dialogen att fortsätta vid fyra olika stationer där det kommer finnas utrymme för frågor och diskussion kring de olika förslagen och trafikfrågor.

Finns det möjlighet att ta del av de politiska partiernas ståndpunkter kring utvecklingen?

Kommunen har precis tagit del av arkitekternas förslag till strukturplaner och har inte tagit ställning till dem. Politiker kommer finnas på plats så det kommer att finnas möjlighet att diskutera planerna med dem men planerna är nya för alla. Nästa steg i arbetet är att kommunen kommer att utvärdera och analysera de olika strukturplanerna för att därefter sammanställa det bästa i de båda planerna i en eller flera strukturplaneförslag som ska ligga till grund för fortsatt politiskt arbete. I detta framtida arbete ingår också ställningstagande kring framtida trafiklösning.

Var kan jag läsa synpunkterna från förra medborgadialogen?

Synpunkterna från medborgardialog 1 är publicerade på kommunens hemsida. www.varmdo.se/medborgardialoghemmestalänk till annan webbplats

Hur har kommunen tagit hänsyn till synpunkterna som inkommit?

Värmdö kommun har gett arkitekterna synpunkterna från medborgardialog 1. Arkitekterna var även närvarande och deltog i samtalen runt stationerna. Under medborgardialog 2 kommer såväl arkitekterna som kommunen redovisa vilken hänsyn som tagits till synpunkter. Det kommer även finnas en station där den justerade målbilden för utveckling kan diskuteras.

Vad händer efter dialogen?

Efter dialogen sammanställs inkomna synpunkter och arkitekternas förslag till en eller flera strukturplaneförslag.

Hur förhåller sig arbetet med Vägval Hemmesta till detaljplanen för Hemmesta centrum?

Det är två skilda uppdrag men har starka beröringspunkter för Hemmestas och Storskogens framtida utveckling. Detaljplanen i Hemmesta centrum kan komma att behöva anpassas till en framtida strukturplan så att den inte omöjliggör en framtida utveckling.

Hur ska framtidens vägnät se ut?

För att komma tillrätta med situationen i dagens befintliga vägnät bör åtgärder göras. Det första steget är beteendepåverkan, ändrade restider, resvanor eller att fler åker buss. Det kan också vara trimningsåtgärder i den befintliga strukturen eller att det byggs om, t.ex. med kollektivtrafikkörfält. Valet kan också falla på att bygga nytt. Arbetet att analysera möjligheter och utmaningar med olika alternativ ingår i arbetet med vägval Hemmesta.

Måste Hemmesta utvecklas med mer bostäder och centrumändamål?

Hemmesta är utpekat i kommunens gällande översiktsplan som ett centrumområde för Värmdölandet. Centrumet ska utvecklas till ett sammanhållande levande centrum med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, handel och offentlig service. Hur utveckling runt omkring Hemmesta centrum ska ske är det som ingår i arbetet med vägval Hemmesta.

Kommer framkomligheten vid Grisslinge att förbättras?

Åtgärden längs Grisslingerakan finns med i Länsplanen och beräknas genomföras 2019-2022 till en kostnad av 270 mkr. Vägen breddas till fyra körfält, cirkulationer byggs om för ökad kapacitet, nytt gång- och cykelstråk, planskilda gång- och cykelpassager, färre utfarter samt nya korsningar för uppsamling av lokal trafik. Framkomlighet och trafiksäkerhet ska förbättras för alla trafikslag. Åtgärderna ska minska miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat dagvatten.

Senast publicerad: 2017-10-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation