Tyck till
Talande webbLyssna

Tidigare genomförda medborgardialoger

På denna sida kan du läsa mer om tidigare genomförda medborgardialoger i Värmdö kommun. Den senaste medborgardialogen visas överst.

2017

Dialog om framtidens Farstavikens skola/Ekedal

I september 2017 bjöds medborgare in till dialog om fyra alternativa lösningar som kommunen arbetat fram för framtidens Farstavikens skola/Ekedal. På dialogen informerade kommunen om förslagen, presenterade trafik- och evakueringslösningar samt presenterade resultatet från den enkätundersökning som genomförts under hösten 2016. Resultatet från dialogen redovisades för kommunstyrelsen i oktober 2017. 

De fyra alternativ som diskuteras på dialogen hittar du här

Resultatet från enkätundersökningen kan du ladda ner här

Dialog Vägval Hemmesta

Under två dagar i maj och två dagar i oktober bjöd kommunen in till medborgardialog om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta.

Under den första dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under dialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service.

Vid dialogen i oktober presenterades en generell överblick av utvecklingen i kommunen. Fokus under dialogtillfälle två låg på de två arkitektkontoren vilka under hösten 2017 arbetat fram förslag på långsiktiga strukturplaner för Hemmesta.

Läs om mer om medborgardialogen om Hemmesta här

2016

Dialog om framtidens Ekedalsskola

Den 10 december hade du som medborgare i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikens skola/Ekedal. Vid mötet diskuterades tre alternativa lösningar för skolans framtid; renovering, utbyggnad eller nybyggnation.

Läs mer om projektet och dialogen

Ungdomsdialog - tema trygghet

Den 23 november arrangerades en ungdomsdialog med tema trygghet av Ung i Värmdö, trygghetsrådet och Polisen. Syftet var att diskutera trygghet och ungas upplevelse av trygghet mer ingående. 45 ungdomar från fyra skolor deltog.

Dialogen resulterar i polisens medborgarlöfte om att öka polisens närvaro i Gustavsbergs centrum, ett ökat ungdomsperspektiv i upprustning och renovering av Värmdös skolornas gårdar.

Ungas tankar och idéer kring trygghet kommer även att porträtteras i ett filmprojekt som kommer drivas av Värmdös ungdomsråd, VKung.

Dialog centrala Gustavsberg

Den 4 juni genomfördes en medborgardialog gällande utveckling av centrala Gustavsberg samt trafikfrågor. Den 6 juni genomfördes en politisk hearing i Gustavsbergs hamn.

Läs mer om medborgardialog och hearing

Läs mer om Gustavsbergsprojektet

2015

Skoldialog

Den 25 maj 2014 hölls en folkomröstning i Värmdö gällande skolorganisationen. Bakgrunden till omröstningen var den nya skolorganisationen som utbildningsstyrelsen fattade beslut om hösten 2012. Frågan som ställdes i folkomröstningen var:

”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

Valdeltagandet uppgick till 38,3 % och ja-sidan fick 75 % av rösterna.

Den 17 september samma år godkände kommunstyrelsen förslaget om medborgardialog gällande skolorganisationen i Värmdö. Dialogen fördes under 2014/2015.

Ladda ner slutrapporten från dialogen

2014

2 oktober 2014

Medborgardialogen hölls för att informera om planeringsförutsättningar för Norra Lagnö, Panama och Långsunda samt start-PM för etapp 1, del av Norra Lagnö och Långsunda. Norra Lagnö är enligt Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten och avlopp.

Sammanställning av synpunkter från medborgardialogen om Norra Lagnö

Mer information och Start-PM för Norra Lagnö finns även här under pågående detaljplanering.

2013

Spelet om Gustavsberg

I juni 2013 hölls en två dagar lång workshop med ett 30-tal medborgare om utvecklingen av Gustavsbergs centrum och idrottsområdet i centrum.

Ladda ner sammanställningen från dialogen >>

Läs mer om planerna för Gustavsbergs centrum >>

Läs mer om planerna för Idrottsparken >>

Medborgardialog om exploatering av Aspvik

5 mars 2013

Läs mer om medborgardialogen om exploatering av Aspvik

2012

Kvalitet i skolan för skärgårdens barn och ungdomar

20 mars Möja, 17 april Svartsö, 26 april Runmarö, 10 maj Djurö

Hur ska vi upprätthålla och utveckla kvaliteten i skolan för eleverna i skärgården? Skolverksamheten i Värmdö skärgård står inför viktiga utmaningar. Utbildningsstyrelsen samtalade, tillsammans med föräldrar och berörda, kring hur vi ska möta detta på bästa sätt.

Dialog på Möja 20 mars, läs sammanställningen
Dialog på Svartsö 17 april, läs sammanställningen
Dialog på Runmarö 26 april, läs sammanställningen
Dialog på Djurö 10 maj, läs sammanställningen

Frågor som togs upp var bland annat vilka krav den nya skollagen ställer på kommunen och vilka förutsättningarna är för att idag och i framtiden bedriva bra skolverksamhet för skärgårdens elever.

2011

Medborgardialog om 2 punkthus i Munkmora

24 nov 2011

Torsdag den 24 november genomfördes en dialog för att informera om Värmdö Bostäders förslag att uppföra 2 punkthus i Munkmora.

Läs mer om medborgardialogen i Munkmora

Medborgardialog om Hemmesta vägskäl - Ålstäket

26 maj 2011

En medborgardialog genomfördes för att hitta lösningar på trafikproblemen på sträckan Hemmesta vägskäl till Ålstäket.

Läs mer om medborgardialogen i Hemmesta

Medborgardialog två om planfrågor i Stavsnäs

22 maj 2011

Söndag 22 maj genomfördes den andra av två medborgardialoger om planfrågor i Stavsnäs.

Läs mer om medborgardialogen i Stavsnäs 

Medborgardialog om planfrågor i Stavsnäs

27 januari 2011

Torsdagen den 27 januari anordnade förtroendevalda i samhällsplaneringsnämnden en medborgardialog för att diskutera aktuella planfrågor i Stavsnäs. Drygt 80 medborgare tog chansen att delta och bidra med sina förslag och idéer om utvecklingen av Stavsnäs. Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret närvarade för att svara på frågorvid behov.

2010

Återkoppling av medborgardialog på Svartsö

29 maj 2010

Lördag den 29 maj anordnades ett uppföljande möte för att diskutera och få en återkoppling från tidigare medborgardialog på Svartsö. Från kommunen medverkade förtroendevalda i samhällstekniska nämnden och tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret.

Medborgardialog om skärgårdens utveckling

6 maj 2010

Den 6 maj hölls en medborgardialog i Djuröskolans matsal. Representanter för kommunen berättade om skärgårdens utveckling i kommande översiktsplan. Frågan som ställdes de medverkande var: Hur kan vi utveckla miljö, boende, skärgårdstrafik och service? Mötet avslutades med att kommunalråd Lars–Erik Alversjö och oppositionsråd Lars Bryntesson summerade diskussionen kring skärgårdens utveckling i Värmdö kommun.

Medborgardialog på Djurö

18 april 2010

Söndagen den 18 april hölls en medborgardialog i Djuröskolans matsal. Cirka 120 personer inklusive politiker och tjänstemän mötte upp för att diskutera de fyra ansökningar om detaljplaner som har inkommit till samhällsbyggnadskontoret.

2009

Lördagen den 14 november 2009 träffades ett trettiotal fastighetsägare från Svartsö, politiker från samhällstekniska nämnden och några tjänstemän från kommunen för medborgardialog på Svartsö. Syftet var att diskutera detaljplaner med öns boende. Deltagarna delades in i fyra stycken grupper.

Inom projektet Centrala Gustavsberg genomfördes två medborgardialoger under 2009. Syftet med dialogerna var att inhämta medborgarnas synpunkter och idéer kring utvecklingen av Gustavsberg.

Under våren 2009 anordnades en öppen konferensserie kring framtids- och miljöfrågor, Vision 2003-2009, där varje tillfälle avslutades med en medborgardialog.

Den 4 maj 2009 genomfördes en medborgardialog om Kulla-Karby. I medborgardialogen deltog bland andra politiker från samhällstekniska nämnden.

Senast publicerad: 2019-07-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument