Drogförebyggande arbete

Ett drogförebyggande bedrivs bäst över sektorsgränser och involverar flera aktörer och arenor.

Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala förhållanden där man tar hänsyn till de förutsättningar och drivkrafter som finns i organisationen. En stark länk och en tydlig röd tråd mellan nationell-, regional- och lokal nivå underlättar arbetet.

Inom drogförebyggande arbete är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.

Det vill säga vilka faktorer som utgör en risk för, eller som skyddar människor från att initiera och/eller utveckla ett problematiskt substansbruk. Att stärka skyddsfaktorerna genom ett bra hälsofrämjande arbete är mycket viktigt.

Vad gör Värmdö kommun?

Drogförbyggande arbete utformas olika beroende på i vilken verksamhet arbetet bedrivs. Målet att minska användandet och negativa konsekvenser av substansbruk är dock gemensamt. Nedan hittar du några exempel på kommunens arbete.

Krogar

Värmdö kommun arbetar för att minska våld och skador kopplade till alkohol- och narkotikakonsumtion på krogen samt utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.

Arbetet baseras på samverkan, utbildning och tillsyn enligt en modell som utarbetats och utvärderats av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), Stockholms läns landstings.

I Värmdö kommun sker samverkan via krögarmöten som innefattar representanter från kommun, polis, lokala krögare och vaktbolag. Tillsammans med Nacka och Tyresö kommun samt polis erbjuder Värmdö kommun en utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till restaurangägare och personal.

Värmdö är även en kommun som arbetar aktivt med metoden ”Krogar mot Knark” vilket innebär att de krogar som vill engagera sig kan certifieras för sitt arbete med att förebygga narkotika i krogmiljö. Årliga narkotikautbildningar för restaurangpersonal arrangeras av kommunen tillsammans med polisen.

Skolor

Samverkan med skolorna och deras roll i ett strukturerat ANDT-förebyggande arbete är under uppbyggnad. I läroplanen för grundskolan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och krav på undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak. Kunskaper om och förståelse för sambandet mellan hälsa och livsstil finns med under mål att uppnå. Föräldrastödsinsatser och kompetensutveckling av personal är några viktiga delar som håller på att arbetas fram.

Mötesplatser

Värmdö kommun kan erbjuda flera främjande och frivilliga alternativ i form av välorganiserade mötesplatser/fritidsgårdar.

Mer om Ung i Värmdö

Ungdomsinflytande

Värmdö kommun jobbar på olika sätt och med olika metoder för att öka ungas inflytande i kommunen. Ett av de främsta målen med ungdomsinflytande är att skapa tillit och förståelse för demokrati. Inflytande och medbestämmande är en betydande skyddsfaktor i främjande och förebyggande arbete.

Mer om ungdomsinflytande

Föreningssamverkan

En av de starkaste skyddsfaktorerna är att vara föreningsaktiv och det är då viktigt att kunna erbjuda föreningarna stöd både i form av ekonomisk ersättning och inte minst genom att skapa förutsättningar med lokaler, idrottshallar, sportfält och andra faciliteter. Värmdö är en av de kommuner i landet som har störst andelar unga kvar inom föreningslivet högt upp i åldrarna.

Mer om föreningsservice

Ungdomsmottagningen

En öppen mottagning för alla upp till 23 år. Här är det stor tillgänglighet och tillgång till flera olika professioner vilket skapar möjligheter för tidig upptäckt av små som stora problem som leder till omedelbar hjälp, råd och stöd.

Mer om ungdomsmottagningen

Polarna Värmdö

Fältverksamhet. Alla vet att vuxennärvaro är viktigt i de flesta ungdomsrelaterade sammanhang. I Värmdö har vi en vida välkänd fältverksamhet i våra Polare. Man har flera olika uppdrag, men ett av de viktigaste är att finns till hands ute i verkligheten mitt bland våra unga på kvällar och helger. Polarna är en mix av vuxna, unga vuxna och tonåringar som jobbar tillsammans ute på fältet.

Mer om Polarna Värmdö

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum Unga Brottsutsatta är ett samarbete mellan Socialtjänsten och Polisen. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 11–21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta de tankar och känslor som brottet framkallat, samt förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Den hjälp och det stöd som stödcentret erbjuder är helt frivillig och kostar ingenting.

Mer om brottsutsatta unga

Hamnen

En öppen mottagning för barn/ungdomar och deras föräldrar. Förutom behandling erbjuds även olika kurser, föräldra- och barngrupper.

Mer om Hamnen

Mini Maria

Detta är en behandlande enhet för alla upp till 25 år. Här jobbar man med tidiga insatser, stöd och behandling till de som riskerar att hamna i missbruk av alkohol och andra droger. Ungdomar och deras föräldrar kan få hjälp av en behandlare och/eller sjuksköterska. Mini.Maria är en samverkan mellan kommunen och landstinget.

Mer om Mini Maria på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholmsenkäten 2020

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet år 2.

Mer om Stockholmsenkäten 2020