Värmdös medborgarpanel

Värmdös medborgarpanel är en webbaserad panel bestående av Värmdöbor som regelbundet får svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

Panelen startade under våren 2018 och består idag av 1207 värmdöbor. Deltagare i panelen får regelbundet svara på frågor från Värmdö kommun som rör kommunens utveckling och verksamhet.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att bredda underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Urval till panelen

Panelen består av en fast grupp medborgare som är slumpvist utvalda. Under våren 2018 gick en förfrågan ut till 10 000 värmdöbor, vilket resulterade i en panel bestående av 1065 medlemmar. Under våren 2022 genomfördes en nyrekrytering till den befintliga panelen, vilket resulterade i dagens panel bestående av totalt 1207 medlemmar.

Det slumpvisa urvalet baserades på faktorer så som ålder, kön och boendeort med syftet att skapa en panel som är så representativ för Värmdös befolkning som möjligt. Kommunens politiker har i möjligast mån tagits bort från urvalet då panelen ska vara en kanal mellan politiker och medborgare. Den första frågeomgången genomfördes under våren 2018. De sammanställda svar som presenteras är anonyma.

Enkäter

2022


2022 Digitalisering , 1.9 MB.


2020


2020 Rekreation och friluftsliv , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


2020 I dag & framtid , 722.7 kB.

2019

Tema: Trafik & miljö

2019 Trafik & miljö , 773.9 kB, öppnas i nytt fönster.Tema: Digitalisering

2019 Digitalisering , 388.7 kB, öppnas i nytt fönster.Tema: Inflytande och påverkan

2019 Inflytande och påverkan , 392 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Tema: Trygghet

2018 Trygghet , 462.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för panelen och beslutar vilka frågor som ska ställas till panelen. Alla nämnder har dock möjlighet att ställa frågor till panelen. Även frågor från förvaltningen kan förekomma.

Kontakt

Har du frågor om medborgarpanelen är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.