Medborgarenkät

Här kan du skicka in dina synpunkter om de pågående detaljplanerna i Aspvik till oss.

Har du fastighet i området som ska planläggas?
Har du fastighet i området som ska planläggas?


Är du fritidsboende eller permanentboende?
Är du fritidsboende eller permanentboende?


Kommunen arbetar med nya detaljplaner i Aspvik. Dels för den befintliga bebyggelsen och dels för att utveckla villor och villatomter på omkringliggande mark. Vilka värden tycker du är viktiga att beakta? Rangordna här!
Försök att rangordna alternativen där alternativet med rangordning 5 är viktigast och 1 är minst viktigt.
Försök att rangordna alternativen där alternativet med rangordning 5 är viktigast och 1 är minst viktigt.
Bestäm en gradering för varje delfråga
  5 4 3 2 1
Kulturmiljön

Natur

Rekreation

Utformning av ny bebyggelse

Infrastruktur (vägar/gång-och cykelvägar)

Annat

20

2000

2000

2000

2000

2000