Överenskommelsen Värmdö

I syfte att utveckla och stärka arbetet inom det sociala området och inom integrationsarbetet samarbetar nu Värmdö kommun och civilsamhällets organisationer för att utveckla ett dokument kallat Överenskommelsen Värmdö.

En viktig aspekt av arbetet med Överenskommelsen Värmdö är att stärka de lokala idéburna organisationerna i sitt självständiga arbete för välfärden. Genom en överenskommelse om långsiktig samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga kan mångfalden av utövare och leverantörer öka – vilket i sin tur ökar valfriheten för våra medborgare.

Bakgrund

I januari 2016 tillsatte kommunstyrelsen en utredningskommitté som under projektnamnet ”Överenskommelsen Värmdö” arbetar för att utveckla dialogen mellan idéburna organisationer, föreningar och näringslivets aktörer.

Efter flera informationsmöten både bland kommunens företrädare och hos föreningslivet formades skrivargruppen under våren 2017. En processledaren tillsattes den 1 maj.

Överenskommelsen Värmdö har en nationell förlaga. Den nationella Överenskommelsen signerades 2008 och är ett dokument och en pågående samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer inom det sociala området.

Syftet är att stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer på välfärdsområdet. Nationellt är ett 80-tal organisationer anslutna. Det finns 15 lokala (kommunala) och tre regionala Överenskommelser i landet för närvarande och fler är på gång.

Principer, värdeord och åtaganden

I den nationella Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga:

  • självständighet och oberoende
  • dialog
  • kvalitet
  • långsiktighet
  • öppenhet och insyn
  • mångfald

Principerna är kopplade till några åtaganden som det offentliga respektive civilsamhället åtar sig att genomföra på ett visst område under en förutbestämd period (fem år nationellt, mer vanligt 1-3 år lokalt). Efter den perioden utvärderas samarbetet och en ny handlingsplan, med nya åtaganden och fokusområden, tas fram för att arbetas med under kommande period.

Det är inget krav att lokala Överenskommelser ska ha samma principer, samma definitioner av värdeorden eller arbetssätt som den nationella Överenskommelsen, men de följer ofta samma mönster. Det är dock viktigt att definiera vad de värdeord/principer vi väljer att arbeta efter betyder i just Värmdö kommun och hur de kan bli levande i våra lokala frågor.

Kontakt

Vill du veta mer om Överenskommelsen eller anmäla ditt intresse att delta vid nästa informationstillfälle? E-posta till: varmdo.kommun@varmdo.se