Politisk ordlista

Tycker du det är svårt att förstå innebörden av alla politiska begrepp vi ibland använder oss av som kommun? På den här sidan hittar du en liten behändig ordlista!

Ajournera
Tillfälligt avbryta eller skjuta upp ett sammanträde till senare tidpunkt.

Allmän handling
Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där.

Arkivera
Tillföra arkivet handlingar.

Avslå ärendet
Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning
Förberedelse, utredning och framtagning av beslutsunderlag i ett ärende.

Delegera
Överlåta beslutanderätten till någon annan.

Diarium
Register över allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare
Ersättare (suppleant) för ordinarie ledamot.

Expedierats
Handling har sänts iväg till någon utanför myndigheten.

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Dagordning.

Handling
Något som innehåller information av något slag.

Inhibition
Inhibitionsbeslut (inhibera = inställa) är en särskild form av interimistiskt beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas, eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen avgör saken.

Inkommen handling
När handlingen anlänt till myndigheten eller har kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Interimistiskt beslut
Ett beslut som gäller tills vidare i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett protokoll ska formuleras.

Ledamot
Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige eller någon nämnd eller styrelse.

Mandattid
Den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Myndighet
Enskild nämnd eller styrelse i kommunen.

Offentlighetsprincipen
Rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande.

Proposition
Ett från ordförande framställt förslag till beslut.

Remiss
Inhämtande av synpunkter från andra myndigheter.

Reservation
Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin avvikande mening.

Tilläggsyrkande
Tillägg till tidigare krav, begäran.

Upprättad handling
Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten, eller handling, vars ärende har slutbehandlats, eller handling som har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Votering
Omröstning.

Yrkande
Krav, begäran.

Yttrande
Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Återremittering
När ett ärende skickas tillbaka till den beredande nämnden för ytterligare utredning eller liknande.

Överklagande
Ett beslut som tagits kan överklagas. Ett beslut överklagas oftast till förvaltningsdomstol.

Förklaring av förkortningar som används
Cesam Central Samverkansgrupp
Fösam Förvaltningsövergripande samverkansgrupp
Losam Lokal samverkansgrupp
MBL Medbestämmandelagen