Befolkning i Värmdö

Värmdö kommun har cirka 46 000 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg tätort, som är kommunens centralort, bor ungefär 19 000 invånare.

Ökar under sommaren

Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, varav merparten har fast boende i Stockholm.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning, hit flyttar unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar snabbt på grund av att många flyttade in under rekordåren i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt. Befolkningen har de senaste åren ökat med cirka 500 – 600 invånare per år, vilket motsvarar en ökning av kommunens befolkning om ca 1,5 procent. Som jämförelse har befolkningen i regionen ökat med drygt 1,5 procent årligen och riket med knappt 1 procent. Tillväxten varierar över tid, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under 2022 var befolkningstillväxten i Värmdö kommun något svagare än tidigare år. Befolkningen ökade med 225 invånare, vilket motsvarar cirka 0,5 procent. De närmaste åren prognostiseras dock att befolkningen fortsatt kommer att växa med 1-1,5 procent per år.

Varje år tar kommunen fram en kommun- och delområdesprognos som baseras på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen.

De kommande åren kommer det största befolkningstillskottet att bero på nybyggnation av flerbostadshus. Det innebär att tillväxten främst kommer att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I andra delar av kommunen som exempelvis skärgården sker inte en lika kraftig befolkningsökning, utvecklingen i framför allt de yngre åldersgrupperna i skärgården förväntas de kommande åren bli i princip oförändrad från dagens nivåer.

År 2030 och 2050?

I befolkningsprognosen för 2023 beräknas att Värmdö kommun kommer ha cirka 54 000 invånare 2030. År 2050 förväntas befolkningen uppgå till cirka 68 000 invånare.

Statistikmyndigheten Länk till annan webbplats.