Befolkning i Värmdö

Värmdö kommun har cirka 46 000 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg tätort, som är kommunens centralort, bor ungefär 19 000 invånare.

Ökar under sommaren

Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning för att många av inflyttarna är unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar i och med att de som flyttade in under rekordåren i slutet av 80-talet och början av 90-talet blir äldre.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt - befolkningen i Värmdö har de senaste åren ökar med cirka en och en halv procent per år, 500 till 600 invånare. Som jämförelse har regionen ökat med drygt en och en halv procent och riket med knappt en procent. Tillväxten varierar över tiden, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under 2021 växte befolkningen med 666 personer, vilket motsvarar en ökning med cirka 1,4 procent. De närmaste åren förutspås en fortsatt befolkningsökning som följd av ett kraftigt bostadsbyggande.

Varje år tar kommunen fram en kommun- och delområdesprognos som baseras på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen.

De kommande åren kommer det största befolkningstillskottet att bero på nybyggnation av flerbostadshus. Det innebär att tillväxten främst kommer att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I perifera delar av kommunen som till exempel skärgården sker inte en lika kraftig befolkningsökning, utvecklingen i framför allt de yngre åldersgrupperna i skärgården förväntas de kommande åren bli i princip oförändrad från dagens nivåer. 

År 2030 och 2050?

I befolkningsprognosen för 2022 räknar kommunen att Värmdö kommun kommer ha cirka 53 400 invånare 2030. År 2050 förväntas befolkningen uppgå till cirka 62 900 invånare.