Befolkning i Värmdö

Värmdö kommun har nära 46 000 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg tätort, som är kommunens centralort, bor ungefär 19 000 invånare.

Ökar under sommaren

Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning för att många av inflyttarna är unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar i och med att de som flyttade in under rekordåren i slutet av 80-talet och början av 90-talet blir äldre.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt - befolkningen i Värmdö har de senaste åren ökar med cirka en och en halv procent per år, 500 till 600 invånare. Som jämförelse har regionen ökat med drygt en och en halv procent och riket med knappt en procent. Tillväxten varierar över tiden, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under 2020 växte befolkningen med cirka 560 personer, vilket motsvarar en ökning med cirka 1,3 procent. De närmaste åren förutspås en fortsatt befolkningsökning som följd av ett kraftigt bostadsbyggande.

Varje år tar kommunen fram en kommun- och delområdesprognos som baseras på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen.

Tidigare har kommunens befolkningstillväxt främst berott på att fritidshus har permanentats. Framåt kommer det största tillskottet bero på nybyggnation av flerbostadshus. Det innebär att tillväxten främst kommer att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I perifera delar av kommunen som till exempel skärgården är det möjligt att utvecklingen är negativ och då främst i de yngre åldrarna.

År 2030 och 2050?

I befolkningsprognosen för 2021 räknar kommunen att Värmdö kommun kommer ha cirka 54 900 invånare 2030. År 2050 pekar den senaste prognosen att ha en befolkning runt 65 300 invånare.

Under första halvåret 2021 skedde en kraftigare befolkningsökning än vad som hade prognostiserats i befolkningsprognosen för 2021. I och med den kraftiga befolkningsökning uppdaterades därför befolkningsprognosen i augusti 2021.