Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
2 maj 2018

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Lokal överenskommelse för ett berikande samarbete

En lokal överenskommelse har tagits fram mellan kommunen, det offentliga, och idéburna organisationer. Syftet är bland annat att utöka och berika utbudet av tjänster samt att stärka organisationernas roll som opinionsbildare. Överenskommelsen syftar också till att underlätta samverkansprojekt som gynnar både enskilda medborgare som kommunen i stort.

Genom överenskommelsen åtar sig kommunen bland annat att utveckla rutiner för att tillvarata idéer, synpunkter och önskemål från civilsamhället och medborgare. Kommunen ska även tillsammans med civilsamhället eftersträva möten som kan leda till mångfald i välfärdsutbudet.

Ett gemensamt arbete

2016 beslutade Värmdö kommuns kommunstyrelse att tillsätta en utredningskommitté för att ta fram en lokal överenskommelse för samverkan mellan Värmdö kommun och den idéburna sektorn. Utredningskommitténs uppgift var vidare att öka samverkan med idéburna organisationer och föreningar i Värmdö kommun inom sociala frågor och integration. Under senare delen av kommitténs arbete har även en extern processledare ingått i arbetet tillsammans med en utsedd skrivargrupp.

Värmdö kommun har genom Överenskommelsen etablerat en modell för samarbete mellan det offentliga och idéburna organisationer. Denna överenskommelse ska ses som en brobyggare

Och präglas av dialog och öppenhet, respekt för varandras förutsättningar samt ömsesidig förståelse för begränsande villkor.

Samverkan för levande skärgård

Värmdö kommun kommer att teckna ett nytt samverkansavtal inom ramen för Stockholm Archipelago, ett samarbete som finansieras av skärgårdskommunerna, landstinget, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelsen.

Ett nytt samverkansavtal har tagits fram för 2018-2020. Kostnaden för kommunen uppgår till 150 tkr per år, sammantaget 450 tkr för hela avtalsperioden. Samarbetet fokuserar på att marknadsföra skärgården som en helhet, för att underlätta för internationella besökare, och syftar till att stärka skärgården som besöksdestination.

Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Värmdö kommun har tecknat en avsiktsförklaring gällande ett strategiskt partnerskap kring utbildning, forskning och innovation. Inledningsvis kommer samarbetet inriktas på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

Syftet är också att utveckla ett samarbete kring kompetensförsörjning till Värmdö samt studentrekrytering till KTH. Parterna vill verka för att fler studenter genomför olika former av praktik, examensarbeten och liknande i Värmdö samt kompetenshöjande insatser för Värmdöbaserade företag.

Det finns sedan tidigare gemensamma projekt etablerade, och genom partnerskapet kan bredare samarbeten göras inom strategiska områden. Parterna kommer aktivt söka finansiering för gemensamma projekt från nationella forskningsråd och myndigheter, EU och regionala fonder.

Senast publicerad: 2018-05-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information