Det senaste från Kommunfullmäktige 22 dec 2020

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Beslut om utökad budget för marksanering i Brunn

I samband med att genomförandet av detaljplanen för Brunn centrum startade så konstaterades det att en del av de massor som använts som återfyllnad innehåller sulfidhaltiga krossmassor. När området sanerades 2015 var inte de problem sulfidhaltiga krossmassor kan orsaka kända.
Det aktuella området är beläget inom vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt vilket ställer särskilda krav på försiktighet för att inte vattenskyddsområdet ska påverkas, och ytterligare sanering av området krävs innan byggnation av bland annat bostäder och verksamhetslokaler kan starta.
Budget för sanering och hantering av sulfidhaltiga krossmassor och övriga markföroreningar utökas därför till totalt 14,5 miljoner kronor, vilket innebär en tillkommande kostnad på 12,8 miljoner kronor.

Värmdö avstår från återköpsrätt till aktier i VBAB

Värmdö kommun avstår från att nyttja återköpsoptionen av aktier i Värmdö Bostäder AB/VBAB. Återköpet möjliggjordes genom det aktieägaravtal som upprättades i samband med att Rikshem köpte 49% av aktierna i bostadsbolaget år 2015.
Kommunkoncernen skulle vid ett förvärv inte kunna finansiera återköpet med eget kapital, utan till stor del behöva låna medel. Eftersom kommunen och kommunkoncernen har ett omfattande framtida investeringsåtagande med stort nyupplåningsbehov, görs bedömningen att en utökning av kommunens låneskuld för att finansiera ett återköp av aktierna inte är motiverat.
Enligt ägaravtalet äger ingen av parterna rätt att vidareförsälja sina aktier i bolaget fram till utgången av 2020. Det innebär att från och med den 1 januari 2021 kan såväl Kommunhuset i Värmdö AB/ KIVAB som Rikshem sälja sina aktier efter att den andre parten genom så kallad hembudsrätt först fått ett erbjudande om att köpa aktierna.