Senaste nytt från kommunstyrelsen 

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Från mötet 18 mars 2020

Sommarjobb i kommunal verksamhet ska öka intresset för offentlig förvaltning

Från och med sommaren 2020 kommer kommunens sommarjobb och feriepraktik endast att erbjudas inom kommunala verksamheter. Den nuvarande modellen för sommarjobb och feriearbete bygger på att även privata näringsidkare kan anställa ungdomar i målgruppen och att kommunen ersätter med viss procent av lönekostnaden. Den modell som finns idag strider dock mot kommunallagen, som säger att den verksamhet en kommun ägnar sig åt ska falla inom den allmänna kommunala kompetensen och att en kommun inte får ge understöd till enskild näringsidkare.

Syftet med kommunala sommarjobb är att ge ungdomar ökad kunskap om arbetslivet så att de kan tillgodogöra sig erfarenhet inför sitt framtida yrkesliv. Det ger även kommunen en möjlighet att marknadsföra sig som arbetsgivare vilket är viktigt för den framtida kompetensförsörjningen. Några av de kommunala verksamheter som kan vara lämpliga för ungdomarna att arbeta i är gata/park, administration, fastighetsskötsel, äldrevård och barnomsorg.

De nya principerna ska gälla från sommaren 2020 och innebär att sommarjobb/feriepraktik till unga i åldern 15–17 skall tillhandahållas i kommunala verksamheter, i kommunala bolag, hos kommunala entreprenörer eller inom ideella föreningar.

Möjlighet till distansmöten för Värmdös nämnder och styrelser

Utifrån den samhällspåverkan coronaviruset har, så behöver förutsättningarna för att den demokratiska processen i kommunen kan fortgå stärkas. Kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas möjlighet att fatta beslut behöver därför säkras upp genom att distansmöten kan hållas. Kommunallagen medger rätt att delta på distans om det är beslutat i kommunfullmäktige och särskilda tekniska krav kan uppfyllas.

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans. Exempelvis ska deltagande ske genom ljud- och bildöverföring i realtid, samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten och den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande och distansdeltagande ledamöter. Den som deltar på distans måste också kunna ta del av handlingar och delta i avgörandet av ärendet, och ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet

Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som uppställs i kommunallagen. Förvaltningen ser nu över hur en sådan lösning kan tas fram så snabbt som möjligt.

Heltäckande plan för miljö- och klimatarbete

Miljö- och klimatplan 2020-2030 har antagits i kommunstyrelsen. Planen är Värmdö kommuns första heltäckande plan för miljö- och klimatarbete. Den anger den samlade målsättningen och ambitionerna för att nå en miljömässigt hållbar utveckling.

Miljö- och klimatplanen är ett kommunövergripande styrdokument som ska vara utgångspunkten för handlingsplaner och riktlinjer som beskriver hur kommunen ska agera för att nå målen. Planen ska göra det enkelt för medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare att få en bild av vad kommunen gör inom miljö- och klimatområdet. Den nuvarande energi- och klimatpolicyn upphävs genom antagandet av miljö- och klimatplanen.