Senaste nytt från kommunstyrelsen 

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

31 mars 2021

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen har under 2020 bedrivit verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, mål och ekonomiska ramar enligt budget 2020 för Värmdö kommun. Resultatet av styrelsens arbete under året sammanfattas i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen utgör vidare underlag för kommunens årsredovisning.

Årets resultat

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse består av den samlade analysen inför kommunens årsredovisning som redovisar styrelsens ekonomiska bokslut och uppföljning verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen beskriver kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och målindikatorer per december 2020.
Kommunstyrelsen uppvisar ett ekonomiskt resultat om +15,9 mnkr jämfört med budget och uppfyller delvis sina uppställda mål för året.

Leveranser under året

 • Under året startade arbetet med att uppdatera översiktsplanen som långsiktigt pekar ut mark- och vattenanvändningen. Parallellt med arbetet med översiktsplanen påbörjades arbetet med att ta fram en långsiktig plan för hur havet, kusten och vattnet ska användas på ett hållbart sätt. Biotopskyddsområdet Norrviken bildades under 2020 och parallellt pågår flera reservatsbildningar.
 • Värmdö kommun är en trygg kommun att visats och bo i. Den trygghetsmätning som genomfördes av Polismyndigheten visar att 78 procent av Värmdöborna känner sig trygga eller mycket trygga i sitt bostadsområde på kvällar och nätter, att jämföra med 66 procent för regionens medborgare i stort.
  o För att bibehålla och öka tryggheten har arbetet med situationell brottsprevention samordnats. Fokus på arbetet, utöver att lyfta in perspektivet i olika delar i samhällsbyggnadsprocessen, har varit på utomhusmiljön vid vissa skolor.
  o Inom ramen för situationell brottsprevention har trygghetsvandringar genomförts. Dessa har i vissa fall lett till förändringar i miljöer i syfte att bygga bort möjligheten till att begå brott. Kommunstyrelsen har, under året ansökt om tillstånd för övervakningskameror och installerat såväl kameror som ljudlarm på de platser där tillstånd har givits.
 • För att möta medborgarnas förväntan och behov av tillgänglighet och service har delar av kommunstyrelsens verksamhet fokuserat på utveckling av arbetssätt med hjälp av digitalisering. Flertalet e-tjänster har införts och hela eller delar av processer har automatiserats, exempelvis beställning av slamtömning och matavfall samt felanmälan inom renhållning. Under de kommande åren ser förvaltningen stora möjligheter att öka takten i detta arbete med stöd av den i mål- och budget beslutade satsningen på Vårt smartare Värmdö.
 • Under 2020 låg Värmdö kommun på tio-i-topp i landet vad gäller antalet nystartade företag per 1000 invånare. Det aktiva arbetet med att möta och bemöta företag och företagare i kommunen har lett till en förbättring av resultatet i Svenskt Näringslivs rankning.
 • Kommunstyrelsens strategiska arbete med hållbarhet har bland annat resulterat i en heltäckande miljö- och klimatplan, den första i sitt slag i Värmdö kommun. 2020 klättrade Värmdö 58 placeringar i Aktuell Hållbarhets ranking.
 • Utbyggnaden i elva projekt har pågått och sju av dessa har slutförts. Parkstråket i Porslinskvarteren och Strandviksparken invigdes under våren och framförallt lekparken är mycket välbesökt liksom strandpromenaden vid Strandvik.
 • En öppen markanvisningstävling genomfördes för att uppföra ett särskilt boende. Intresset från byggaktörer var stort och 20 anbud inkom. Markanvisningsavtal tecknades med Seniorgården AB och det särskilda boendet förväntas stå klart 2023.

Revidering av regional cykelplan

Värmdö kommun har haft möjlighet att yttra sig gällande revideringen av den regionala cykelplanen för Stockholms län.Uppdateringen har utgått från cykelplanens övergripande mål om att cyklingen i regionen ska öka markant, färdmedelsmål samt målsättningen om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030.

Under framtagandet har förvaltningen genomfört en omfattande samverkans- och dialogprocess tillsammans med länets kommuner, Trafikverket, trafikförvaltningen och regionledningskontoret. Värmdö kommun bedömer att det finns behov av att utöka och förlänga det regionala cykelstråket. Detta innebär att kommunens fem centrumområden, Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås samt de fyra replipunkterna Stavsnäs Vinterhamn, Sollenkroka, Boda och Björkviks brygga bör knytas ihop med regionala cykelvägar. Ett cykelstråk till Waxholm är också önskvärt för ökad cykling öster om Stockholm vilket skulle gynna cykelturismen. En förlängning av det regionala cykelvägnätet skulle sända en tydlig signal att det är väghållarens, det vill säga Trafikverket, som ansvarar och bygger ut cykelstråken längs det statliga vägnätet.
Yttrandet godkändes i sin helhet och sänds till Region Stockholm.