Senaste nytt från kommunstyrelsen 

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Från mötet 3 december 2019

Uppdatering av översiktsplanen

Värmdö kommun ska uppdatera översiktsplanen. Sedan översiktsplanen antogs 2011 har nya beslut tagits kring kommunens övergripande utveckling av mark- och vattenområden, nya styrdokument och strategier arbetats fram och lagstiftning ändrats. På grund av det behöver kommunen uppdatera översiktsplanen och ta fram en ny.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Kommunfullmäktige ska en gång under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Gällande översiktsplan 2012-2030 antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2011.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestånd. I riktlinjerna klargörs kommunens bostadspolitiska mål, medel och ambitioner.

Under år 2018 ökade Värmdö kommuns befolkning med 953 personer, vilket motsvarar en ökning om 2,2 procent. Det innebär även en ökad efterfrågan av bostäder. Gällande riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige i oktober 2016. Delar av riktlinjer bedöms som fortsatt aktuella, däremot behöver nuläget uppdateras och riktlinjerna behöver kompletteras med ett förtydligande kring kommunens möjligheter och begränsningar i bostadsbyggandet. Arbetet med riktlinjerna förslås ske i samband med framtagandet av samrådshandling för översiktsplanen.

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny strategisk plan mot våldsbejakande extremism. Den strategiska planen beskriver Värmdö Kommuns övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vidare beskrivs hur samverkan sker internt och externt. Trygghetsrådet ansvarar för det strategiska arbetet mot våldsbejakande extremism.

I regeringens skrivelse Nationell strategi motvåldsbejakande extremism framgår att ”…det är kommunens medarbetare, lokala poliser och det civila samhället som har möjligheten att förebygga våldsbejakande extremism”. Lägesbilden varierar kraftigt mellan kommuner, varför behovet av en lokal strategisk plan finns.

Målsättningen med planen är att Värmdö kommun ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande extremism. Det ska uppnås genom åtgärder kopplade till tre övergripande målsättningar; stärk det demokratiska samhället, öka den kommunala beredskapen samt minimera risken för att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige i januari 2020.