Senaste nytt från kommunstyrelsen 

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

20 januari 2021

Utvärdering av arbetet med coronapandemin skjuts fram

Tidplanen för Värmdö kommuns utvärdering av kommunens hantering av pandemin justeras. Utifrån att det epidemiologiska läget i regionen fortfararande är ansträngt så behöver verksamheterna fokusera på att begränsa smittspridning, och hantera konsekvenserna av den nya pandemilagen.

I september beslutade kommunstyrelsen om att tillsätta en extern och oberoende granskning som granskar smittspridningen i äldreomsorgen och analyserar kommunens insatser. Baserat på det så har förvaltningen återkommit med ett förslag på hur uppdraget ska kunna genomföras. Utvärderingen kommer att skötas av förvaltningen tillsammans med externa utvärderare. Främst ska hanteringen av vård- och omsorgsverksamheterna utvärderas.

Planen var att utvärderingen skulle vara klar i februari/mars 2021 och att en lägesrapportering skulle göras till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari. Efter att utvärderingsplanen antogs har det epidemiologiska läget i regionen åter försämrats. Aktuella verksamheter behöver i nuläget fokusera på att begränsa smittspridning, och hantera de effekter som en ökad smittspridning kan leda till i verksamheterna.

Med tanke på att det i dagsläget inte går att förutse vad som händer med smittläget så ges kommundirektören möjlighet att avgöra när det fördjupade arbetet med utvärderingen kan påbörjas, samt att presentera en ny tidsplan för utvärdering av kommunens arbete med covid-19 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Svar på revisorernas granskning av representation och förtroendekänsliga poster

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en granskning av representation och förtroendekänsliga poster inom Värmdö kommun. Kommunstyrelsen har idag godkänt förvaltningens svar till revisorerna gällande de åtgärder som gjorts utifrån granskningen.

Granskningsrapporten är baserad på dokumentstudier, intervjuer och stickprovskontroller av verifikationer för perioden mellan den 1 oktober 2019 och den 31 mars 2020. Baserat på de brister som deras slutrapport har identifierat har de kommunala revisorerna sänt över ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna för att få ett samlat svar över vilka åtgärderna som planeras.

Utifrån det har förvaltningen vidtagit ett antal åtgärder för att åtgärda de brister som finns. Detta innefattar bland annat en omorganisering för att bättre kunna arbeta med uppföljning av kontrollmomenten inom det dagliga arbetet, uppdaterade rutiner, samt att ekonomiavdelningen har börjat kontrollera samtliga verifikationer som har med förtroendekänsliga poster att göra.

Det är av största vikt att vi som förvaltning har fungerande rutiner och kontroller för detta arbete, utöver det är det centralt att vi har en kultur och förståelse för vad vårt agerande kan leda till om vi inte hanterar dessa frågor korrekt. Utöver de konkreta åtgärder som nämns i vårt yttrande kommer vi därför även att arbeta med kommunikations- och informationsinsatser i syfte att höja förståelsen för det kommunala uppdraget, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Kommunstyrelsen har idag godkänt förvaltningens svar till revisorerna gällande rekommendationer och bedömningen är att de åtgärder som tagits fram är i linje med de rekommendationer som revisorerna föreslagit.