Så fungerar Värmdö kommun

Värmdö är en av Sveriges 290 kommuner, som ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns här. Kommunen leds av politiker, även kallade förtroendevalda, som väljs i allmänna val vart fjärde år.

Politisk organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den politiska inriktningen och utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och bland annat för ekonomi, central förvaltning och planering.

Värmdö har nio politiska nämnder, samt kommunstyrelsen, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Dessa beslutar om konkretiseringar av kommunfullmäktiges mål och indikatorer liksom om detaljbudget och uppföljning.

Förvaltnings­organisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter. Kommundirektören är ledande tjänsteman.

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i åtta kontor, sex av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamhet:

 • Utbildningskontoret
 • Kultur och fritidskontoret
 • Samhällsbyggnadskontoret
 • Vård- och omsorgskontoret
 • Individ- och familjeomsorgskontoret
 • Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret

De här kontoren erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de sex kontoren som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns ett kontor för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:

 • Kontoret för styrning och stöd.

Kontoret för styrning och stöd tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att kärnsektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra är frivilliga.

Detta måste kommunen erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Stockholm)
 • Bostadsförsörjning

Detta är frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Bygga bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Mer information

Lagar och principer för kommuner