Information till dig som är förtroendevald

På denna sida hittar du övergripande information till dig som är förtroendevald i Värmdö kommun.

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen, som du hittar på Riksdagens webbplats. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, bestämmelser och delegationsordningar.

Sammanträden och handlingar

Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige och nämnder är på plan 2 i kommunhuset, Skogsbo. Kallelse och handlingar finner du på OpenGov.

Ersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda vid Värmdö kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt kostnader för uppdrags fullgörande. Arvode för en ledamots närvarande vid kommunfullmäktige/nämnd eller styrelse sköter nämndsekreteraren.

Om en förtroendevald vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ansökan Ersättning för förlorad arbetsinkomst fyllas i och skickas till respektive nämndsekreterare. Ersättning kan sökas retroaktivt för sex månader bakåt i tiden.

Du kan läsa mer om ersättning för förtroendevalda i styrdokumentet beslutat av KF som heter "Bestämmelser om ersättning med mera för förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun." (se länk)

Ersättning för resekostnader kan man ansöka om genom att skicka in en blankett till respektive nämndsekreterare.

Kontakt

Nämndsekretariatet är de förtroendevaldas stöd och informationsfunktion i organisationen. Kontakta nämndsekretariatet på namndsekretariatet@varmdo.se.

Kontaktuppgifter till nämndsekreterarna:Kontakt

Nämndsekretariatet är de förtroendevaldas stöd och informationsfunktion för de kommunala bolagen och råden. Kontakta nämndsekretariatet på namndsekretariatet@varmdo.se.

Kontaktuppgifter till respektive ansvarig bolagsekreterare:

Kontaktuppgifter till respektive ansvarig rådsekreterare: