Förtroendevaldas personuppgifts­behandling

Här kan du läsa generellt om förtroendevaldas personuppgiftshantering i Värmdö kommun.

Som förtroendevald inom Värmdö kommun kommer du att behöva lämna personuppgifter för att uppfylla åtaganden i ditt uppdrag som förtroendevald. Uppgifter som vi kan behöva behandla är namn, e-postadress, personnummer, partibehörighet, etc. Vidare kan vi även behöva behandla ytterligare uppgifter. Exempelvis om du uppdras som politisk samordnare, kommunalråd, oppositionsråd etc. eller lämnar in uppgifter för handläggning av ärenden som ansökan om ersättning för utebliven arbetsinkomst.

Syftet med att behandla dessa uppgifter är:

  • Nämndadministration,
  • Handläggning av ansökningar/anmälningar

Exempel på nämndadministration är kallelseutskick, publicering av handlingar, protokollskrivande, utbetalning av mötesersättningar.

Laglighetsgrunden för hantering

Varje personuppgiftshantering ska baseras på en laglighetsgrund som kan skilja sig beroende på sammanhanget men ska specificeras inför varje uppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen där hanteringen av förtroendevaldas personuppgifter främst stödjer sig på allmänhetens intresse.

Särskilt om personuppgifter hos offentliga myndigheter

För offentliga myndigheter föreskriver arkivlagen (1990:782) ett krav på bevarande av allmänna handlingar som går före Dataskyddsförordningens krav på radering av personuppgifter. Enligt arkivlagen är bevarande av allmänna handlingar huvudregeln och får endast raderas om det särskilt beslutats i ett gallringsbeslut. Annan hantering som inte utgör allmänna handlingar faller utanför arkivlagens reglering.

Vår hantering av personuppgifter för förtroendevalda

Förtroendevaldas personuppgiftshantering sker inom kommunstyrelsens avdelningar, främst inom kansli- och utrednings- samt HR-avdelningen. Även avdelning för digital utveckling hanterar förtroendevaldas personuppgifter. Uppgifter kommer att sparas i kommunens förtroendemannaregister, nämndadministrativa och personaladministrativa system samt i kommunens IT-plattform. Vissa av personuppgifterna sparas även för arkivändamål.

Dina personuppgifter som finns i våra digitala system delas med underbiträden för systemutveckling och förvaltning. Vi kan även komma att dela personuppgifter med system inom kommunen och med tredje part, förutsatt att skyldighet att göra så enligt lag föreligger. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Registerutdrag och andra rättigheter

Genom Dataskyddsförordningen har du som förtroendevald vissa rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter. Du kan:

  • Genom registerutdrag begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar.
  • Begära rättelse eller radering. Rätten begränsas dock av arkivskyldigheter.
  • Invända mot behandlingen.

Mer information om dataskydd i Värmdö kommun

Begäran om registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig

Postadress

Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

E-post

varmdo.kommun@varmdo.se

Telefon

08-570 470 00

Dataskyddsombud

Postadress

Dataskyddsombud, Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

E-post

dataskyddsombud@varmdo.se

Telefon

 08-570 470 00