Regelverk

Regelverket, som är en del av kommunens författningssamling, består av bindande regler och föreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige, förutom nämndernas delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner.

Regelverket består av följande kategorier av dokument: föreskrifter, taxor och avgifter, reglementen, delegationsordningar, firmateckningsordningar, arbetsordningar, styrdokument för arkivvård och för de kommunala bolagen.


Arbetsordningar

Arkiv- och dokumenthantering

Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen

Delegationsordningar

Föreskrifter

Nämndernas reglementen

Reglementen, övriga

Taxor och avgifter