• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Regelverk

Regelverket, som är en del av kommunens författningssamling, består av bindande regler och föreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige, förutom nämndernas delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner.

Regelverket består av följande kategorier av dokument: föreskrifter, taxor och avgifter, reglementen, delegationsordningar, firmateckningsordningar, arbetsordningar, styrdokument för arkivvård och för de kommunala bolagen.


Arbetsordningar

Arkiv- och dokumenthantering

Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen

Delegationsordningar

Föreskrifter

Nämndernas reglementen

Reglementen, övriga

Taxor och avgifter