Nämndernas styrdokument

På dessa sidor hittar du styrdokument som antagits av nämnderna och som gäller endast för den specifika nämndens verksamhet.

Nämnder fattar beslut om riktlinjer, strategiska planer och handlingsplaner som gäller för nämndens verksamhetsområde.

Välj nämnd i menyn för att se respektive nämnds styrdokument. På dessa sidor kan du även hitta länkar till mer information om respektive nämnds ansvarsområden.

Övergripande styrdokument

Kommunövergripande styrdokument beslutas antingen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och publiceras i författningssamlingen. Till författningssamlingen tillhör även nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan som du hittar där.

Kommunens författningssamling