Talande webbLyssna

Kurser inom vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala.

Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, Vanliga mikroorganismer och hur de sprids. Åtgärder för att förebygga smitta.

Kursen kan även läsas på distans.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Anatomi och fysiologi 2

Bygger på Anatomi och fysiologi 1

Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar. Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.

Människans utveckling från barn till äldre. Fördjupad medicinsk terminologi. Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning. Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser. Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service. Tillgänglighet och kommunikation för att främja kommunikation och samspel. Bemötande och professionellt förhållningssätt.

Pedagogiska arbetssätt, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Bygger på Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD samy förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.

Stöd- och hjälpinsatser och pedagogiska arbetssätt metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling inom området.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Hälso- och sjukvård 1

Medicinska åtgärder, etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvård. Krishantering. Blodprovstagning och sårvård. Rehabilitering, habilitering och egenvård. Första hjälpen, HLR.

Frisk- och riskfaktorer däribland motion, rekreation och kost, samt droger och stress. System och rutiner för rapportering samt dokumentation.

Bemötande och kommunikation med hänsyn till individ och kultur. personcentrerad vård 

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Hälso- och sjukvård 2

Bygger på Hälso- och sjukvård 1

Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.

Hantering av dränage och stomi. Assistans vid undersökning och behandling. Pre- och postoperativ vård. Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest.

Vårdplanering, utvärdering, rapportering och dokumentation av gjorda insatser. Medicinteknisk utrustning.

Betydelsen av bemötande samt kommunikation och samarbete i krissituationer med respekt för individ och kultur. Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.

Barn-HLR och S-HLR vuxen.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Gerontologi och geriatrik

Exempel på moment är det normala åldrandet och om den åldrande människans behov. Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.

Kunskaper om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom.

Bemötande och kommunikation med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Omvårdnad 1

Exempel på moment i kursen är vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och nutritionslära, dokumentation och rapportering. Medicintekniska och andra hjälpmedel, datoranvändning. Ergonomi, gällande lagstiftning inom området Kommunikation och bemötande.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Omvårdnad 2

Bygger på Omvårdnad 1.

Exempel på moment är sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag-tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar. Undersökningsmetoder och behandlingar.

Omvårdnad och behandling av sjukdomstillstånd. Rehabilitering och habilitering. Blodtrycks- och pulskontroller, urinprov och enklare såromläggning, sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Social omsorg 1

Exempel på moment är olika livsvillkors påverkan på människors livskvalitet. Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg. Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande.

Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg. Rehabilitering samt habilitering som kan utföras i hemmet. Administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning för informationsteknik inom social omsorg.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Social omsorg 2

Bygger på Social omsorg 1.

Exempel på moment är socialtjänstens förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv. Barns förutsättningar och behov samt föräldrars omsorgsförmåga. Sociala och kulturella perspektiv på människan och deras konsekvenser och möjliga lösningar. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genomförda insatser utifrån biståndsbedömning.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

Vård och omsorg specialisering

Exempel på moment i kursen är bedömning av hälsotillstånd och förebyggande av ohälsa. Bevarande eller förbättrande av funktionsförmåga. Planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Förebyggande av skador och olyckor för brukare, patienter och personal. Hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.

Du väljer ett arbetsområde som du fördjupar dig i. Där ingår
ergonomiska arbetsmetoder, metoder för samtal och kommunikation, analys och förslag på problemlösning i det systematiska kvalitetsarbetet samt lagar och andra bestämmelser inom valt arbetsområde.

Ansök klassrumskurs nedan även om du vill läsa på distans.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information