Talande webbLyssna

Cisterner

Cisterner ska anmälas till kommunen innan de tas i bruk, i vissa fall krävs tillstånd av Storstockholms brandförsvar. Du ska även anmäla när du tar cisternen ur bruk. En cistern ska besiktigas regelbundet för att säkerställa att den inte påverkar miljön.

Kommunen har ansvar för tillsyn av fastighetsägares skötsel och kontroll av cisterner som innehåller olja, diesel eller spillolja så att de inte orsakar mark- eller vattenföroreningar.

Alla som har en cistern ska ansvara för att den inte påverkar miljön exempelvis vid eventuellt läckage. Cisterner kan ligga ovan mark eller i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, exempelvis:

  • villacisterner
  • lösa behållare
  • gårdscisterner (så kallade farmartankar).

Med tiden blir cisternerna angripna på olika sätt och mindre läckage orsakade av korrosion eller olyckliga påkörningar kan vara svåra att upptäcka, särskilt om cisternen ligger i marken eller från rörledningarna till cisternen ligger i marken.

Anmäl cistern till kommunen

Vissa cisterner ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen hos kommunen och för vissa cisterner krävs tillstånd hos Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan cisternen planeras tas i bruk.

Blankett för anmälan av cistern

Anmäl cistern till kommunen minst 4 veckor innan cisternen avses tas i bruk om:

  • cisternen eller dess rörledningar ska ligga i marken och innehålla mer än en kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
  • cisternen och dess rörledningar rymmer 1–10 kubikmeter och ska finnas utomhus ovan mark, samt innehåller dieselbrännolja eller eldningsolja.
  • du inom vattenskyddsområde planerar att hantera mer än 250 liter av någon typ av brandfarlig vätska.

Anmäl cistern som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska detta anmälas till kommunen.

Blankett för anmälan om cistern ur bruk

Cisterner och cisternrörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort och plomberas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag. Beroende på vad det är för typ av cistern och hur den är placerad bör cisternen tas bort från fastigheten eller fyllas med sand.

Se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bifogas sedan till anmälan.

Avgift

För handläggning av anmälan av cistern och anmälan om cistern ur bruk tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Besiktiga cistern

För att säkerställa att din cistern inte ska påverka miljön ska du bland annat se till att cisternen besiktigas regelbundet av ackrediterad personal. Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har förteckning över detta. Efter besiktningen får du en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska du förvara och vid förfrågan uppvisa för tillsynsmyndigheten, kommunen eller Storstockholms brandförsvar.

Miljösanktionsavgifter

Kommunen tar ut en miljösanktionsavgift:

  • om du inte skriftligen informerar bygg- och miljöavdelningen innan installation (1000kr).
  • om du inte utför installations- eller revisionskontroll (3000kr).
  • om du inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall (2000kr).

Vid hantering av miljösanktionsavgift tillkommer dessutom bygg- och miljöavdelningens avgift för handläggningstiden.

Senast publicerad: 2019-02-25