Talande webbLyssna

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Om du äger en utrustning med f-gaser (fluorerade växthusgaser) har du ett antal skyldigheter. På den här sidan kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta.

Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser (fluorerade växthusgaser). När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten.

Ditt ansvar som operatör

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör,
 • årligen rapportera till kommunen (bygg- och miljöavdelningen) om ditt köldmedieinnehav och de kontroller som har skett under föregående år samt se till så att årsrapporten kommer in i tid (innan 31 mars),
 • känna till och godkänna årsrapportens innehåll,
 • se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till bygg- och miljöavdelningen samt
 • informera bygg- och miljöavdelningen innan du installerar nya aggregat eller konverterar ett befintligt aggregat.

Installering och konvertering

Innan du installerar en utrustning med 14 ton CO2e eller mer ska du i god tid innan installationen anmäla det till kommunen.

Blankett för anmälan om installation.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas. Välj ett köldmedium med så lågt GWP (global warming potential) som möjligt.

Se GWP för olika köldmedierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är inte tillåtet att installera en utrustning med CFC (så kallade hårda freoner) eller HCFC (så kallade mjuka freoner).

Skrotning av aggregat

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör (ägare) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till kommunen. Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Lämna in årsrapport

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om det någon del av året finns eller har funnits minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) köldmedia i anläggningen.

Årsrapporten ska skickas till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Skickar du in rapporten för sent tas en miljösanktionsavgift ut.

Rapporten kan skickas via e-post till: varmdo.kommun@varmdo.se eller via post till Värmdö kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.

Vad ska årsrapporten innehålla?

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla nedanstående uppgifter och vara signerad av operatören:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress
 • Faktureringsadress och kontaktuppgifter till operatören
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp redovisade per aggregat
 • Certifierad kylentreprenör. Se om din kylentreprenör är certifieradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att en högre handläggningsavgift tas ut.

Läckagekontroll och intervall

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Alla utrustningar (aggregat) som innehåller minst 5 ton CO2e ska kontrolleras för läckage enligt nedan:


Mängd koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. För att göra beräkning av om gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdena, se Anläggningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Certifiering av personal och företag

Både företaget och personen som utför kontrollen måste vara certifierad. INCERT är det företag som utför certifieringen. Det är du som operatör som är ansvarig för att företaget och personen du anlitar är certifierad och att certifikatet är aktivt.

Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag. Om du anlitar en person eller företag som saknar giltigt certifikat medför det en miljösanktionsavgift.

Kontrollera certifiering på INCERT:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påfyllningsstopp och begränsningar

Det är idag generellt förbjudet att använda en utrustning som innehåller CFC. Undantag finns för enhetsaggregat som innehåller 900 gram CFC eller mindre. Dessa får användas tills de tjänat ut under förutsättning att de används på samma plats.

Från den 1 januari 2015 får kylaggregat som innehåller HCFC inte längre användas. Alla anläggningar som innehåller HCFC ska innan 1 januari 2015 ha skrotats och tömts på köldmedier eller konverterats/ersatts med nyare köldmedium.

Regler och lagstiftning

Regler och lagstiftning på området kan du läsa i dessa förordningar:

Avgift för tillsyn

Enligt fastställd taxa tas en avgift ut för granskning av rapporter enligt 15 § i förordningen om fluorerade växthusgaser (2016:1128).

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift som tillfaller staten.

 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 14 ton CO2e eller större (5000 kr)
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars (1000 kr)
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000-5000 kr)
 • Om du inte utför läckagekontroll inom angivet kontrollintervall (5000 kr)

Vid hantering av miljösanktionsavgift tillkommer även kommunens avgift för handläggningstiden.

Senast publicerad: 2019-02-25