Talande webbLyssna

Ansök om serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligen på särskild ansökningsblankett och ska skrivas under av behörig firmatecknare.

Din ifyllda ansökan ska skickas in till Värmdö kommun.

Anvisningar och blanketter för ansökan

När ansökan lämnats in

Handläggningen av ärendet påbörjas så snart samtliga handlingar inkommit och ansökningsavgiften fakturerats. Storleken på avgiftenlänk till annan webbplats framgår av den faktura som kommunen skickar ut. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.

Sänds på remiss

Ärendet sänds på en så kallad "solfjädersremiss" till nedan angivna myndigheter för yttrande. När samtliga yttranden inkommit till socialkontoret sammanställs ett tjänsteutlåtande som underställs den beslutsfattande nämnden för social- och arbetsfrågor.

  • Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Ett stadigvarande serveringstillstånd får inte meddelas utan att polismyndigheten har yttrat sig. Polisen gör en vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Miljöenheten bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar sig angående risken för att närboende utsätts för bullerstörningar eller andra olägenheter från serveringsstället.
  • Skatteverket och Kronofogdemyndigheten yttrar sig om sökandens ekonomiska lämplighet. Därvid anges bland annat om sökanden har skulder.
  • Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten.

Hur lång tid tar det?

Den beslutsfattande nämnden (socialnämndens arbetsutskott) sammanträder ungefär två gånger per månad. Den totala handläggningstiden för en ny ansökan kan ta upp till cirka tre månader från det att en komplett ansökan kommit in till Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument