Talande webbLyssna

Kunskapsprov

Om du ansöker om serveringstillstånd för alkohol behöver du genomföra ett kunskapsprov.

Från och med 1 januari 2011 måste den som ansöker om serveringstillstånd göra ett kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som fastställt hur proven ska gå till. Bestämmelserna är tvingande för kommunen att följa.

Av regeringens proposition 2009/10:125 sid.95-96 framgår följande: Att servera alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den som anförtros uppgiften, förutom annan lämplighet, har en god kunskap om det regelverk som omfattar alkoholserveringen. Att åberopa vana inom branschen anses inte vara ett tillräckligt bevis för kunskap.

En förutsättning för att kunna beviljas serveringstillstånd - om man inte omfattas av de undantag som framgår nedan - är således att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har fullgjort kunskapsprovet med godkänt resultat.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten.

Fyra områden

Folkhälsomyndigheten har i föreskriften FHMFS 2014:7 fastslagit att frågorna ska fördelas på följande fyra områden:

 1. Alkoholpolitik
 2. Bestämmelser om servering
 3. Bestämmelser om tillsyn, och
 4. Bestämmelser om mat och utrustning
 • Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap består av 60 frågor.
 • Prov vid ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap består av 44 frågor.
 • Prov vid ansökan om servering till tillfällig servering till slutna sällskap består av 28 frågor.
 • Kunskapsprov vid pausservering och tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker består av 28 frågor och omfattar punkterna 1-3 enligt ovan.

För godkänt resultat måste den sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

Regler

Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter.

Tiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter (ett prov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på eller kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter).

Hjälpmedel är inte tillåtna under provet. Du får inte ha med dig några hjälpmedel som till exempel lagtext, teknisk hjälp eller motsvarande. Om du har mobiltelefonen med dig ska den vara avstängd och undanstoppad.

Du får däremot ta med dig ett lexikon.

Den som ska utföra provet ska legitimera sig vid provtillfället.

Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Detta innebär att efter tre genomförda icke godkända prov kommer ansökan att avslås. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Kommunen har rätt att hindra en sökande från att genomgå prov om hans eller hennes uppträdande är sådant att det inte är möjligt att genomföra provet på ett tillförlitligt sätt.

Undantag

Undantag från skyldigheten att genomföra ett kunskapsprov gäller enligt följande för den som

 1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
 2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
 3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
 4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Praktisk information samt kunskapsplan

Kommunen gör en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger.

Kunskapsprov genomförs i kommunhuset - Skogsbovägen 11 - på avtalad tid.

Mer information om kunskapsprovet och utbildningsmateriel finns på Folkhälsomyndighetens sida om kunskapsprovet (se länk i högerspalten).

Tid för kunskapsprov kan bestämmas genom att ringa till kommunens handläggare för serveringstillstånd och boka. För att boka tid, kontakta kommunens kontaktcenter (se högerspalten).

Avgifter för kunskapsprov:

1 500 kronor för prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap.

800 kronor för prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap.

500 kronor för prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap.

500 kronor för prov som avser ansökan om tillstånd för pausservering och för ansökan om tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker.

Säkerställ att ni uppfyller kunskapskravet eller om ni undantas från kunskapskravet INNAN ni lämnar in ansökan.

Den som måste göra kunskapsprovet kan välja att lämna in enbart ansökningsblanketten till kommunen och därmed avvakta med att lämna in en komplett ansökan och med att betala ansökningsavgiften fram till dess godkänt kunskapsprov avlagts.

I de fall kunskapsprovet inte avklarats efter tre (3) försök kommer ansökan att avslås.

Kontakta gärna handläggare för serveringstillstånd för ytterligare information.

Senast publicerad: 2016-12-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument