Talande webbLyssna

Ventilationskontroll

Bostäder, skolor och lokaler ska ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål. Kommunen är tillsynsmyndighet och ser till att regler om OVK följs.

I Sverige har vi som mål att alla byggnader, gamla som nya skall vara friska. De ska vara byggda med bra miljöbeständigt material och med tekniska egenskaper som gör att både byggnaderna och människorna som vistas i dem ska må bra. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, finns till av just den anledningen.

Det är en skyldighet för byggnadsägaren att se till att ventilationssystemet alltid fungerar som det ska och att OVK sker inom rätt tidsintervall och att besiktningen görs av en funktionskontrollant som är certifierad för uppgiften.

Besiktning

Alla byggnader, ska innan de tas i anspråk för första gången genomgå OVK med godkänt resultat. Därefter ska återkommande besiktningar göras i tidsintervall om 3-6 år. Vilket tidsintervall som gäller för din byggnad beror på vilken typ av ventilationssystem som installerats i byggnaden och vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Undantagna från kravet på återkommande besiktning är bland annat en- och tvåbostadshus samt fritidshus. Men observera den obligatoriska första besiktningen som gäller för alla.

Meningen med att ha ett ventilationssystem förlorar sitt syfte om det inte underhålls på ett bra sätt. Som byggnadsägare riskerar man att medmänniskor mår dåligt och i värsta fall utveckla sjukdom.

Tillsyn av kommunen

Bygg- och miljöavdelningen på kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen, med stöd av plan- och bygglagen, förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Senast publicerad: 2018-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation