• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Anhörigstöd

Anhörig kan du vara till en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska som har fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning, har missbruksproblematik, är långvarigt sjuk eller äldre.

Att hjälpa en närstående eller ha en person i sin omgivning som är i behov av stöd kan förändra och påverka hela livssituationen. Det kan vara givande men också tungt ibland.

Vilken hjälp finns att få?

  • Information och rådgivning
  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupper
  • Hembesök
  • Utbildning med mera

Hamnen och Ungdomsmottagningen

Stöd för barn och unga som har en anhörig som har problem med missbruk.

Att ha en förälder eller annan närstående som har problem med missbruk kan vara jobbigt. Då kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenhet.

Du som är upp till 18 år kan vända dig till Hamnen, telefon 08-718 74 00.

Du som är mellan 13 år och 23 år kan vända dig till ungdomsmottagningen, telefon 08-570 359 59.

Anhörigsamordnare

Till anhöringsamordnaren kan du vända dig om du är anhörig och är över 20 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper mot olika målgrupper. Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigsamordnaren.

Helena Ternström
Telefon: 08-57047023
Helena.ternstrom@varmdo.se

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan kan du vända dig till om du är anhörig till någon med demenssjukdom. Stöd kan ges i form av utbildning, anhöriggrupper och enskilda samtal. Utbildning hålls r3egelbundet under året och i anslutning till dessa träffas anhöriggrupper för samtal.

Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka demenssjuksköterksan via kommunens växel: telefon 08-570 470 00.

Vid kontakt till anhörigsamordnare och demenssköterska sker ingen registrering eller journalföring och vi har tystnadsplikt. Stöd är kostnadsfritt.

Telefonrådgivning torsdagar kvällstid